Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82953.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82953.

 • Συντάχθηκε 24-11-2023 13:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «EUROPEAN UNIVERSITY ON RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION/  EURECA PRO 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το «European Education and Culture Executive Agency (EACEA)», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82953 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Ομ. Καθηγητή κ. Διαμαντόπουλο Ευάγγελο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ακολούθως: 

  Θέση: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος/πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31η/12/2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του, μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών.

  Συνολικό κόστος θέσης: 30.000 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «αμοιβές τρίτων» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανίων, ειδικότερα κτίριο E3.004 EURECA-PRO γραφεία.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος/πτυχιούχος Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο ίδιο ή συναφές με την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο[1].
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο ίδιο ή συναφές με την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο.
  • Γνώση χρήσης Η/Υ. 

  Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Εργασιακή εμπειρία (επιπλέον του έτους που αποτελεί απαιτούμενο προσόν) στο ίδιο ή συναφές με την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμενο.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ……………….

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 35121/24-11-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012