Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους/Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82963.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους/Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82963.

 • Συντάχθηκε 04-12-2023 10:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένα μοντέλα γεωστατιστικής ανάλυσης για την αξιολόγηση αποθεμάτων φυσικών πόρων» στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 της Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» - Δικαιούχος: ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Αριθμός Πρότασης 16537 - Φορέας Υποδοχής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Εμμ. Βαρουχάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82963, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός  Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (15/11/2025), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

  Αποδοχές: Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και έως του ποσού που αναφέρει το τεχνικό δελτίο ήτοι, 9.000,00 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ερευνητική Μονάδα Περιβαλλοντικής Μεταλευτικής και Βιώσιμης ανάπτυξης

  Σύμβαση: Μερικής Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Μηχανική Μάθηση ή/και Επιστήμη Δεδομένων
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού, Python, Data analytics, SQL, Machine learning, όπως προκύπτει από πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:     

  • Εργασιακή εμπειρία σε Μηχανική μάθηση η/και Επιστήμη δεδομένων.
  • Πολύ καλή ή Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη* (1) Μέθοδοι μηχανικής μάθησης (έως 10%), (2) Χωροχρονική Γεωστατιστική (έως 10%), (3) Συναρτήσεις συνδιασποράς (έως 5%).

  Θέση 2η: Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός  Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου (15/11/2025), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

  Αποδοχές: Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και έως του ποσού που αναφέρει το τεχνικό δελτίο ήτοι, 12.000,00 ευρώ, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ερευνητική Μονάδα Περιβαλλοντικής Μεταλευτικής και Βιώσιμης ανάπτυξης

  Σύμβαση: Μερικής Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με δημιουργία, αξιοποίηση και διαχείριση βάσης δεδομένων. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:     

  • Δημοσιεύσεις σε θέματα προσομοίωσης/βελτιστοποίησης συστημάτων. 
  • Πολύ καλή ή Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 36434/04-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012