Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ. χρόνου πλήρους απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού για τη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ ΚΕ ΕΛΚΕ 82969.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ. χρόνου πλήρους απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού για τη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ ΚΕ ΕΛΚΕ 82969.

 • Συντάχθηκε 08-12-2023 09:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82969 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Αριστομένη Αντωνιάδη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένοτυ χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Ειδικότητα: Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ/ΤΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β) της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στην υποστήριξη διοικητικών εργασιών της Γραμματείας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  •  Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ/ΤΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  •  Εργασιακή εμπειρία σε πάσης φύσεως εργασίες διοικητικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  •  Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  •  Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με διοίκηση-οικονομία.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπλέον της πολύ καλής γνώσης που αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν).
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. Θέση: ………………..

  Ε-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 37356/08-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012