Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Μηχανικό ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ΠΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82798.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με Πτυχιούχο/Διπλωματούχο Μηχανικό ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ΠΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82798.

 • Συντάχθηκε 30-01-2024 13:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. αρ. 2023ΝΑ11900001 (Κωδ. ΟΠΣ 5201588), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ, απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ένταξη του έργου στη ΣΑΝΑ119 (Αρ. Απόφασης 181), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82798 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  Αριθμός ατόμων: Ένα (1)
  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022 και έως του ανώτατου ποσού των 6.720,00 ευρώ.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα θα απασχοληθεί με τη πραγματοποίηση προσομοιώσεων για την μοντελοποίηση των μελλοντικών συνθηκών αέριας ρύπανσης πάνω από τον ελλαδικό χώρο, με βάση τα επικρατέστερα σενάρια εκπομπών.

  Απαιτούμενα - Προσόντα:
  - Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας   διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:
  - Μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος ή κλιματικής αλλαγής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  - Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  - Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  - Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με: α) ΕΛΤΑ β) ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER), αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας):
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2086/30-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012