Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης εισήγησης και απόφασης Γ.Σ Σχολής ΜΗΧΟΠ για ανάθεση διδασκαλίας επ. πεδίου Μαθηματικών σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο απόκτηση ακαδημαικής διδακτικής εμπειρίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82996.

Απόσπασμα έγκρισης εισήγησης και απόφασης Γ.Σ Σχολής ΜΗΧΟΠ για ανάθεση διδασκαλίας επ. πεδίου Μαθηματικών σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο απόκτηση ακαδημαικής διδακτικής εμπειρίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82996.

 • Συντάχθηκε 29-03-2024 14:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7332/27-03-2024 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, για την ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, στις επιμέρους Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004861 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82996 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Φώτιο Κανέλλο.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της εγκριτικής της εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απόφασης. Αρμόδια για την εξέτασή τους τυγχάνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6144/13-03-2024 απόφασης της 718ης/08-03-2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 9Λ2Υ469Β6Ν-7ΑΩ).


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012