Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Ασφαλείας

 • Συντάχθηκε 01-04-2024 15:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με έδρα τα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά) προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, για  δύο (2) έτη, και δη  165,6 ώρες απασχόλησης ετησίως, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 4.838,71€ και Φ.Π.Α 1.161,29€).

  Υποβολής Προσφορών

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να την αποστείλουν ηλεκτρονικά την προσφορά μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο μορφής zip) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eadip-info@tuc.gr  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/04/2024.  

  Η Πρόσκληση  και τα Παραρτήματα αυτής  θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης www.eadip.tuc.grΕνότητα: Ανακοινώσεις) καθώς και στο δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr (Ενότητα: Νέα-Ανακοινώσεις & Συζητήσεις, Θέσεις Εργασίας).

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28210-37055.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012