Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82657.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82657.

 • Συντάχθηκε 24-05-2024 12:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13591/22-05-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/24-04-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης» YΠ. 1 HMMY, ΟΠΣ 6004795 (Κωδ. Απόφασης: 5452) στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και το Ελληνικό Κράτος», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καρυστινό Γεώργιο και κωδικό έργου 82657, νέο κεντρικό έργο 82994.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται αυτοδίκαια οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012