Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82694.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82694.

 • Συντάχθηκε 27-05-2024 09:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «impRovEments in the simulation of aerosolclImate liNkages in earth system models: From glObal to Regional sCalEs (REINFORCE)» στο πλαίσιο της Υποδράσης 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)» - Δικαιούχος: ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – Αριθμός Πρότασης: 15155 - Φορέας Υποδοχής: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Πολυτεχνείο Κρήτης (Συνεργαζόμενος Φορέας – Δικαιούχος 2), με Επ. υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Απ. Βουλγαράκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82694, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στη πραγματοποίηση προσομοιώσεων για την μοντελοποίηση των μελλοντικών συνθηκών αέριας ρύπανσης πάνω από τον ελλαδικό χώρο, με βάση τα επικρατέστερα σενάρια εκπομπών.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (31/12/2025), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

  Αποδοχές: Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και έως του ποσού που αναφέρει το τεχνικό δελτίο ήτοι, 1.450,00 ευρώ/ανά ανθρωπομήνα, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και έως του συνολικού ποσού των 27.550,00 ευρώ.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Κτίριο Κ1

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:     

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή κλιματικής αλλαγής.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στη πραγματοποίηση προσομοιώσεων για την μοντελοποίηση των μελλοντικών συνθηκών αέριας ρύπανσης πάνω από τον ελλαδικό χώρο, με βάση τα επικρατέστερα σενάρια εκπομπών.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για (5,83) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παρατάσεων του έργου. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

  Αποδοχές: Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και έως του ποσού που αναφέρει το τεχνικό δελτίο ήτοι, 1.450,00 ευρώ/ανά ανθρωπομήνα, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου και έως του συνολικού ποσού των 8.450,00 ευρώ. 

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Κτίριο Κ1

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:     

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή κλιματικής αλλαγής.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13920/27-05-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012