Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τον ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τον ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839.

 • Συντάχθηκε 03-07-2024 10:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82839 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στην υποστήριξη των ενεργειών που αφορούν εργασίες διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των πάσης φύσεως έργων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ ΠΚ, σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.).

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών - οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

      Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη παρακολούθηση και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς και λοιπούς φορείς.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος αντίστοιχης κατεύθυνσης, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στην υποστήριξη των ενεργειών που αφορούν εργασίες σε θέματα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της διαγωνιστικής διαδικασίας (ν.4412/2016) στα πλαίσια διαχείρισης των έργων.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.).

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών - οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

   Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε θέματα προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της διαγωνιστικής διαδικασίας (ν.4412/2016).
  • Μεταπτυχιακός τίτλος αντίστοιχης κατεύθυνσης, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Συνέντευξη

  Θέση 3η: Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικού ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: Ένα  (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα απασχοληθεί στην υποστήριξη των ενεργειών που αφορούν εργασίες οικονομικής και λογιστικής φύσεως.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Τυχόν ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 5 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.  

  Τόπος εργασίας: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.).

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε εργασίες οικονομικής και λογιστικής φύσεως στον δημόσιο, ή ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:  α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

   Συνεκτιμώμενα – Προσόντα:

  • Εργασιακή εμπειρία σε οικονομική υποστήριξη  έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς και λοιπούς φορείς.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος αντίστοιχης κατεύθυνσης, της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελο Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους ακόλουθους τρόπους: α) με  ΕΛΤΑ β) με ιδιωτικό ταχυδρομείο (COURIER) γ) αυτοπροσώπως, στο γραφείο του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024  και ώρα  14:00 (τέλος προθεσμίας):

  Πρόταση κου/κας ………………. Θέση: ………………..

  Ε-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 18951/03-07-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψη: Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012