Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΑΡΧΜΗΧ

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη 28-6-2023

Αρχική Δημοσίευση: Τρίτη, 20-6-2023

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 16 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/5/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/6/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Παρασκευή 9/6/2023. 

 

Οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης είναι 10, ενώ στην περίπτωση πολλαπλών δηλώσεων από τον ίδιο φοιτητή, λήφθηκε υπόψη η πιο πρόσφατη αίτηση.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, όλες οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (έτος σπουδών, φοιτητική ιδιότητα, μη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά το παρελθόν).

 

Ωστόσο, τρεις εγκεκριμένοι φοιτητές στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης με νεότερη αίτησή τους προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  ενημέρωσαν για την απόσυρση της αίτησής τους, ενώ η επιθυμία τους αυτή επιβεβαιώθηκε και με την αποστολή email προς το Γραφείο Πρακτικής.

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φοιτητές που δήλωσαν μετά το τέλος της 1ης Πρόσκλησης και μέχρι την 20-6-2023 την απόσυρση του ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση το 2023.

 

Πίνακας 1: Φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ που απέσυραν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση το 2023  έως και σήμερα (20-6-2023).

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς τριών θέσεων πρακτικής άσκησης από τη Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που έμειναν αδιάθετες μετά και την 2η Πρόσκληση, οπότε οι συνολικά διαθέσιμες θέσεις στα πλαίσια της 2η Πρόσκλησης για την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ανέρχονται στα 16 και επαρκούν για την έγκρισή όλων των αιτήσεων, αφού αυτές πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αιτήσεις των φοιτητών που εγκρίνονται ταξινομημένες με  φθίνουσα τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β). Επισημαίνεται ότι δεν λήφθηκε υπόψη η υπαγωγή ή μη σε ευπαθή ομάδα, αφού όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές ανεξάρτητα της παραμέτρου αυτής.

 

Πίνακα 2: Εγκεκριμένες αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής  στις 20/6/2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (28-6-2023) μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ενσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΑΡΧΜΗΧ

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη, 27-4-2023

Αρχική Δημοσίευση: Τετάρτη, 19-4-2023

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 39 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών. Η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 29/3/2023 και ολοκληρώθηκε στις 7/4/2023, ενώ για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών δόθηκε παράταση έως την Δευτέρα 10/4/2023.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2020060081 απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει πέντε μαθήματα "Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού".

 

Όλες οι λοιπές 38 αιτήσεις που υπεβλήθησαν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται όλες, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικων το 2023 ειναι 50 και επομένως επαρκούν.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η λίστα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, ταξινομημένες με φθίνοντα τιμή του αλγορίθμου της Β’ Ομάδας Κριτηρίων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής ευπαθούς ομάδας, αφού όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

 

 

Πίνακας 1: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που εγκρίνονται για πρακτική άσκηση το 2023

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής  στις 12/4/2023.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων (Πέμπτη, 27-4-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 


Οι αδιάθετες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε άλλη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον προκύψει υπερβάλλουσα ζήτηση σε θέσεις πρακτικής.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012