Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τρίτη, 13-4-2021

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2021 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υπόβληθηκαν συνολικά 54 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2021 έως 31/3/2021.

 

Η αίτηση του φοιτητή με Α.Μ: 2012060094 υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπρόθεσμα και επομένως απορρίπτεται.

 

Όλες οι λοιπές αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το 2021 επαρκούν (55 θέσεις).

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής (12/4/2021).

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται οριστικοποιημένα (19-4-2021) μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Επισημένεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Από τους αρχικά εγκεκριμένους φοιτητές έχουν αποσυρθεί με νεότερη δήλωσή τους οι:

  • ΑΜ : 2014060016, 16-4-2021

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012