Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σάββατο, 5-9-2020

 

 

Κατά την 3η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υπόβληθηκαν συνολικά 6 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 17/8/2020 έως 28/8/2020.

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ:2016060038, απορρίπτεται διότι δεν πληροί τον όρο των 5 ολοκληρωμένων Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμών. Οι λοιπές 5 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και επαρκούν οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το 2020.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Ο  φοιτητής που απορρίφθηκε έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Τετάρτη, 1-9-2020.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012