Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πέμτπη, 9-4-2020

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ υπόβληθηκαν συνολικά 19 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 10/3/2020 έως 31/3/2020.

 

Όλες οι αιτήσεις, πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος για το 2020 επαρκούν (40 θέσεις).

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 6-4-2020.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012