Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τετάρτη, 1-7-2020

 

Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ υπόβληθηκαν συνολικά 18 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 9/6/2020 έως 15/6/2020.

 

Όλες οι αιτήσεις, πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής και επομένως εγκρίνονται, μια και οι αρχικά διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το 2020 επαρκούν, με δεδομένη τη δυνατότητα μεταφοράς πλεοναζόντων θέσεων από άλλα τμήματα με μικρότερη ζήτηση.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2017010147 αποσύρθηκε εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων και δεν εξετάστηκε.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Δευτέρα, 29-6-2020

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012