Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κινητικότητα για σπουδές μπορεί να διαρκέσει από 3 έως και 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (δηλαδή και σε επίπεδο προπτυχιακών, και σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών).

Ωστόσο μετά τη δημοσίευση του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 Τεύχος Α, Άρθρο 46) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ως εκ τούτου οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν δικαίωμα μετακίνησης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ έως και 24 μήνες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έως και 12 μήνες και οι διδακτορικοί φοιτητές έως και 12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η διάρκεια κινητικότητας είναι συνυφασμένη με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση και να πραγματοποιηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατό περισσότερων φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιχορηγεί μετακινήσεις για σπουδές διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

  

Οι σπουδές μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση μαθημάτων για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή για ένα ακαδημαϊκό έτος

                                                                   ή

 • Πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής τους εργασίας (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) για ένα τρίμηνο ή για ένα εξάμηνο. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει εγκριθεί το θέμα της διπλωματικής από τη Γενική Συνέλευση και να αναφέρεται ο ακριβής τίτλος στην αίτηση του φοιτητή, καθώς και στη βεβαίωση που υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή, ότι συναινεί για τη μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό προκειμένου για την πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής εργασίας. Προσοχή!! Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης,  με επιβλέποντα Καθηγητή από την οικεία Σχολή του φοιτητή. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει μία πρότερη συνεννόηση τόσο με τον επιβλέποντα Καθηγητή στη Σχολή του φοιτητή, όσο και με τον συν-επιβλέποντα Καθηγητή στο Ίδρυμα υποδοχής.

Η κινητικότητα για σπουδές, προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας ανάμεσα σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού και του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα με τις τις Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες Κινητικότητας και να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτές που έχουν συναφθεί με τη Σχολή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μετά από δημοσιοποιημένη προκήρυξη του γραφείου Erasmus του Πολυτεχνείου.     

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ο μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών, δίνεται η δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο

 Οι προκηρύξεις για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιούνται δύο φορές ετησίως:

1-15 Σεπτεμβρίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

 

1-15 Μαρτίου για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

 

 Συνιστάται θερμά στους φοιτητές:

 • Να πραγματοποιούν τη περίοδο κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό κατά το 2ο, 3ο και 4ο έτος σπουδών, έτσι ώστε να έχουν μία διευρυμένη επιλογή αντιστοίχισης μαθημάτων.
 • Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων στα οποία ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, πριν να συμπληρώσουν την αίτησή τους, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον είναι εφικτό να επιλέξουν μαθήματα συμβατά με το πρόγραμμα σπουδών τους. Λάβετε υπ' όψιν ότι μαζί με την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν.
 • Να ελέγξουν αν στο εξάμηνο σπουδών που επιθυμούν να μετακινηθούν, είναι εφικτή η ανεύρεση επαρκούς αριθμού μαθημάτων.

 

Κριτήρια συμμετοχής

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, οι φοιτητές θα πρέπει να: 

1. Είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

2. Είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών σε έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

3. Έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες),

4. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας στην οποία θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εξακριβώσετε αν το πτυχίο ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας αναγνωρίζεται, παρακαλώ ελέγξτε τον πιο πρόσφατο κατάλογο του ΑΣΕΠ εδώ.

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών

 • Αίτηση Συμμετοχής. Προσοχή πίσω από την αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε και τρεις πίνακες, έναν για κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής σας, στους οποίους θα αναφέρετε τα μαθήματα του Ιδρύματος υποδοχής  και τα ECTS (τουλάχιστον 20) τα οποία θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε με μαθήματα της Σχολής σας. Σε αυτήν την φάση δεν επικοινωνείτε με τους Καθηγητές της Σχολή σας, αλλά αναζητάτε μόνοι σας μέσω των ιστοσελίδων των Ιδρυμάτων τα προσφερόμενα μαθήματα και εξετάζετε ποια πιθανόν μπορούν να αντιστοιχηθούν. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (ως αρχείο .doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr του Γραφείου Erasmus και πρέπει να συνοδεύεται (συνημμένα αρχεία pdf καλής ανάλυσης - δεν γίνονται δεκτά φωτογραφημένα έγγραφα με κινητή συσκευή) από τα παρακάτω: 

 • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να επιλέξετε με σειρά προτεραιότητας 3 πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα οποία θα επιθυμούσατε να πραγματοποιήσετε την κινητικότητα για σπουδές στο εξωτερικό.

 

 

 

Χρηματοδότηση

Πριν υποβάλλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα ποσά επιχορήγησης ανά χώρα. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ανά μήνα (ως μήνας νοούνται 30 ημέρες).

Ύψος χρηματοδότησης ανά χώρα:

 • 500 ευρώ/μήνα για χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης: Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία
 • 450 ευρώ/μήνα για χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης: Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία
 • 400 ευρώ/μήνα για χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης: Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ
 • Να γνωρίζουν ότι Το Ίδρυμα προκαταβάλλει στον/η δικαιούχο το 80% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης εφόσον α) έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, και β) ο/η Συμμετέχων/ουσα προσκόμισε έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τη μετακίνησή του/της. Το 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται στον/η δικαιούχο αφού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του/της και μετά από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που θα λάβουν. Η επιπλέον επιχορήγηση καταβάλλεται μόνο σε φοιτητές οι οποίοι θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές και όχι για πρακτική άσκηση. Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ υποβάλλεται μετά τη θετική αξιολόγηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στο πρόγραμμα κινητικότητας, και όχι κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος.

 • Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. 

 • Να γνωρίζουν ότι αν ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ  υπάρχει ειδική μέριμνα προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση και παραμονή τους στο εξωτερικό.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προκειμένου να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ο μέγιστος δυνατός αριθμός φοιτητών, δίνεται η δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Στην κορυφή

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 Η αξιολόγηση των Προκαταρκτικών Αιτήσεων γίνεται από τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Erasmus των Σχολών, σύμφωνα με τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

 Μετά την αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ ΝΕΑ, ενώ ταυτόχρονα ο κάθε φοιτητής ενημερώνεται ξεχωριστά για το αν επιλέξιμος ή όχι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από το γραφείο Erasmus.

 

Επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί θετικά μπορούν να επισκεφθούν διαδοχικά τις παρακάτω ιστοσελίδες προκειμένου να ενημερωθούν βήμα προς βήμα για τις απαραίτητες διαδικασίες της μετακίνησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν. 

Πριν την κινητικότητα / Κατά τη Διάρκεια της κινητικότητας / Μετά την κινητικότητα

Ενημερωθείτε για τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα ISIC

 

Μη επιλέξιμοι φοιτητές:

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιλέγονται, έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση (zero–grant), με δική τους προσωπική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση αυτή απευθύνονται στο γραφείο Erasmus (κα Καραγιάννη erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr τηλ. 28210-37416) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία. Η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση, προσμετράται στο σύνολο των μηνών ανά κύκλο σπουδών, που έχει δικαίωμα να μετακινηθεί ο φοιτητής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--