Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι προσωπικό έγγραφο το οποίο χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών και δεν συνιστά  ένα αυτόματο σύστημα που εγγυάται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο αφενός δίνει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χορηγούμενο πτυχίο και αφετέρου περιγράφει με ακρίβεια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος. Το Παράρτημα Διπλώματος καθιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο τον τίτλο σπουδών περισσότερο αναγνωρίσμο, κατανοήσιμο και συγκρίσιμο στο εξωτερικό και περιγράφει την ακαδημαϊκή πορεία και τα προσόντα που απέκτησε ο πτυχιούχος κατά την διάρκεια των σπουδών του. Η κατοχή του Παραρτήματος Διπλώματος μπορεί να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση: α) σε ξένα Πανεπιστήμια, προκειμένου για την συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο, β) στην αγορά εργασίας του εξωτερικού, καθώς οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο γίνονται πολύ εύκολα κατανοητές από εργοδότες και οργανισμούς εκτός εθνικών συνόρων.

Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε από την Ουνέσκο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ η εφαρμογή του ψηφίστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Απόφαση 2241/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων Europass). Η διάταξη του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/2-8-2005 τ. Α΄) προβλέπει την έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος, το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπλέον η Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ 1091/10-08-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β΄), περιλαμβάνει τον Καθορισμό Παραρτήματος Διπλώματος. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών του δικαιούχου Δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Κάθε διπλωματούχος των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα από τη Γραμματεία της Σχολής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012