Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρουσιάσεις 2024

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων. Τα ΠΜΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης και απονέμουν «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» σε Επιστήμες Μηχανικού και σε Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες.

Δοθείσης της υφιστάμενης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του, καθώς και της φύσης και των εξειδικεύσεων των Σχολών του, το Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί μια σειρά από ΠΜΣ εξειδικεύοντας στελέχη/επιστήμονες/ερευνητές, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Με στόχο τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, το Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί και διεθνή (αγγλόφωνα) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όλες οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης επίσης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) τα οποία απονέμουν «Διδακτορικό Δίπλωμα» στον αντίστοιχο κλάδο Μηχανικής που θεραπεύει η κάθε Σχολή.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ανά Σχολή παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. Στα δεξιά της σελίδας είναι διαθέσιμος ένας συνοπτικός και εύχρηστος οδηγός σε μορφή booklet. Στα αριστερά της σελίδας θα βρείτε τις πρόσφατες προσκλήσεις υποβολής υποψηφιότητας, καθώς και τις ενημερωτικές διαδικτυακές βίντεο-παρουσιάσεις των Σχολών. Η υποβολή αιτήσεων για όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης γίνεται από το ηλεκτρονικό σύστημα:

https://e-graduate.tuc.gr/

 

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων"


Το ΠΜΣ στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)" παρέχει σπουδές στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Μάρκετινγκ
 2. Χρηματοοικονομική
 3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Απευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο (α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, (β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και (γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων.


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων"


Το ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευσή τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ


Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων


Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials»

Το Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials» μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, στοχεύει στη μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε συγκεκριμένους τομείς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι τομείς αυτοί είναι:

 1. Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment
 2. Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials-Recycling

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον"


Το ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος είναι τρία (3) εξάμηνα, ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) υποψηφίους.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΗΧΟΠ


Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα. Αιτήσεις για εισαγωγή γίνονται δεκτές καθ' όλο το έτος.

 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Ερευνητικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Αντικείμενα ΗΜΜΥ


Το ΠΜΣ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο "Ερευνητικό ΠΜΣ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών" απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), Master of Science (MSc), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

 1. Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος
  (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control)
   
 2. Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών
  (Computer Science and Engineering)
   
 3. Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα
  (Electronics, Energy and Quantum Systems)

To Δίπλωμα απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ


Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και απονέμει
Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electrical and Computer Engineering).

 

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Αειφόρο Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή - Sustainable Engineering and Climate Change"


Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Αειφόρος Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή - Sustainable Engineering and Climate Change", στις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

1. Sustainable Water and Wastewater Management

2. Sustainable Energy

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα και ερευνητικές διαλέξεις που αντιστοιχούν συνολικά σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως μέσω εργαλείων e-learning ή με φυσική παρουσία.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ


Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα. Αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών είναι η εμβάθυνση στη γνώση και την ερευνητική μεθοδολογία και η εφαρμογή τους στην παραγωγή νέας γνώσης σε όλες τις γνωστικές περιοχές της Σχολής. Σκοπός της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι η παραγωγή νέας γνώσης μέσω πρωτότυπης εμπεριστατωμένης έρευνας, αλλά και η δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη.
 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


ΠΜΣ στο Αντικείμενο "Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον"


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο "Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον". Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

 1. Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος: Σύγχρονες Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις
   
 2. Ολοκληρωμένη Προστασία Ιστορικού Δομημένου Περιβάλλοντος με Προηγμένες Τεχνολογίες και Υλικά

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διδασκαλία από έδρας, εργαστήρια, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά, ρομποτική) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΑΡΜΗΧ


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λειτουργεί από το 2010 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών διαρκεί κατ’ ελάχιστο 3 έτη και κατά μέγιστο 6 έτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής: της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας στις κατασκευές και στα υλικά, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ο απονεμόμενος τίτλος είναι του Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Διατμηματικά ΠΜΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης


Διεθνές Διατμηματικό ΠΜΣ στη "Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας"


Το Διεθνές (Αγγλόφωνο) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology and Innovation Management (ΜΤΙΜ)" διοργανώνεται από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (επισπεύδουσα Σχολή) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν βασικούς μοχλούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη σημερινή οικονομία της γνώσης. Οι σημερινοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη που όχι μόνο μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι οι τεχνολογίες των επιχειρήσεων έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, τους υπαλλήλους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το πρόγραμμα MTIM σχεδιάστηκε έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Στους φοιτητές δίδεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών στη δημιουργία startup επιχειρήσεων.


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"


Οι μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης (με επισπεύδουσα τη Σχολή ΜΠΔ) οργανώνουν και λειτουργούν από το 2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)". Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη και δεν επιβάλλεται κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του. Η βασική γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
 

Διϊδρυματικά ΠΜΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

"Βιοϊατρική Μηχανική", Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ
 

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν (ΦΕΚ 1122/τ. Β'/02.04.2020) και λειτουργούν το διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Βιοϊατρική Μηχανική, Το ΔΠΜΣ στη Βιοϊατρική Μηχανική διεξάγεται στο σύνολο του αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και είναι, ανάλογα με την επιλογή κάθε υποψηφίου, επιπέδου 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων και διάρκειας 15 ή 24 μηνών αντίστοιχα. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ (Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Σχολών Θετικών Επιστημών) σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής και της υγείας, παρέχοντας ισχυρά εχέγγυα απασχόλησης στην έρευνα, στην βιομηχανία και στις νοσηλευτικές/διαγνωστικές μονάδες.

 

"Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών", Διιδρυματικό ΠΜΣ με το ΠΑΔΑ


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τα Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συνδιοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, με εξειδικεύσεις:

α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και
β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το ΔΠΜΣ χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής και ως εκ τούτου για την παρακολούθησή του δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.


Διιδρυματικά ΠΜΣ με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνει δύο ΠΜΣ:

 • ΔΠΜΣ Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  1. Άμυνα και Ασφάλεια (Defense and Security)
  2. Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)
    
 • ΔΠΜΣ Ευφυή Συστήματα, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  1. Μη Στελεχωμένα Συστήματα (Unmanned Systems)
  2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012