Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τίτλοι Σπουδών

Διπλώματα

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετούς φοίτησης και απονέμουν «Δίπλωμα Μηχανικού», με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες.

Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Σεπτέμβριος 2018) διαπιστώνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε κάθε μία από τις πέντε μονοτμηματικές Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην αντίστοιχη ειδικότητα. Περισσότερες πληροφορίες.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμουν «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Διδακτορικό Δίπλωμα» αντίστοιχα στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού, με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους ΠΜΣ και ΠΔΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες.

Παράρτημα Διπλώματος

Το «Παράρτημα Διπλώματος» είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών, αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012