Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ:Ψ9Ο0469Β6Ν-ΛΣΞ)

Ορθή Επανάληψη της Πράξης Συγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024

Α' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 65ΑΥ469Β6Ν-Χ7Υ)

Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΑ469Β6Ν-0ΜΡ)

Γ' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΤΒ469Β6Ν-0ΟΨ)

Δ' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024 (Ψ9ΙΤ469Β6Ν-4ΘΩ)

Ε' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΙ469Β6Ν-Λ8Π)

 

  1. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανη

      2. Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος, Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ

         (Αναπληρωτής : Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου)

      3. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης,Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

         (Αναπληρώτρια: Καθηγήτρια Δέσποινα Βάμβουκα)

      4. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

          (Αναπληρωτής : Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης)

      5. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

          (Αναπληρωτής: Καθηγητής Πέτρος Γκίκας)

      6. Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Θεοχάρης Βαζάκας, Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

          (Αναπληρώτρια : Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη)

      7. Φώτιος Καζάσης, εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

          (αναπληρώτρια: Όλγα Παντελάκη)

      8. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

          (αναπληρώτρια: Αριάδνη Παντίδου)

     9. Αλέξανδρος Τογρίδης, εκπρόσωπος φοιτητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4957/2022, δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χωρίς δικαίωμα ψήφου έχουν οι Αντιπρυτάνεις, κ.κ.:

  1. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης
  2. Καθηγητής Αριστομένης Αντωνιάδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών, Τεχνικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  3. Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαίκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας
  4. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.ε. του άρθρου 18 του Ν.4957/2022 στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν εντολής του Πρύτανη, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος κα Μαρία Γκιζελή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4957/2022, η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών, από το οποίο αναδεικνύεται ο εκπρόσωπος των φοιτητών, με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι ετήσια.

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Γραμματεία Συγκλήτου και Συμβουλίου Διοίκησης: Δήμητρα Χαβρέ,

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: dchavre@tuc.gr

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ρ68Ο469Β6Ν-524)

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΙΖ469Β6Ν-9ΥΦ)

B Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαίκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ:9Ξ57469Β6Ν-ΑΚΧ)

  1. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης
  2. Καθηγητής Αριστομένης Αντωνιάδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών, Τεχνικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  3. Αναπλ.Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  4. Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαίκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  5. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

      6. Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου)

      7. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

        (Αναπληρωτής : Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας)

      8. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

         (Αναπληρωτής : Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης)

      9. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

          (Αναπληρωτής: Καθηγητής Πέτρος Γκίκας)

      10. Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Θεοχάρης Βαζάκας, Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

          (Αναπληρώτρια : Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη)

      11. Φώτιος Καζάσης, εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

     12. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Πράξη Ανασυγκρότησης)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

(Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α΄ Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου) από 02.12.2019

 

Σύνθεση της Συγκλήτου από 03/09/2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

 

Γραμματεία Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: dchavre@tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012