Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης

 

Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης

 

 

 

 

Tετάρτη, 10-5-2017

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 31 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 24/4/2017 έως 7/5/2017, οι οποίες εγκρίνονται όλες.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

                                                         

Ο αλγόριθμος κατάταξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ομάδας Β.  Διευκρινίζεται ότι όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση, πληρούσαν τα Κριτήρια της Ομαδας Α.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών  από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έγινε 5-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012