Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τρίτη, 30-5-2017

Μετά την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε από ένα φοιτητή από την αρμόδια επιτροπή, η τελική κατάταξη των αναπληρωματικών/ επιλαχόντων φοιτητών μετά την 1η πρόσκληση είναι οι εξής:

 

 

Επίσης, οι φοιτητές με Α.Μ. 2012060029 & 2012060002 απέσυραν την αιτήσή τους.

 

Τα αρχικά αποτελέσματα παρουσιάζονται κάτωθι:        

Πέμπτη, 18-5-2017

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υποβλήθηκαν συνολικά 96 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 28/4/2017 έως 9/5/2017.

Όλες οι αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια της Ομάδας Α. Ωστόσο, λόγω του ότι οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι φέτος 65, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της Ομάδας Β κριτηρίων για την επιλογή των τελικώς επιλέξιμων φοιτητών.  

Οι υπόλοιποι φοιτητές θα είναι αναπληρωματικοί και είτε σε περίπτωση που τελικώς δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις από τους 65 πρώτους φοιτητές, είτε στην περίπτωση, που σε 2η κατανομή η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λάβει πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης από τυχόν ανακατανομή των συνολικών θέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα επιλέγονται με τη σειρά ως κάτωθι για την κάλυψη όλων των διαθέσιμων  θέσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι επιλέξιμοι φοιτητές για τις αρχικά 65 διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές της Σχολής είναι  οι εξής:

Απέσυραν την αίτησή τους οι φοιτητές: 
- 2012060029

Οι κένες θέσεις που δημιουργούνται θα καλυφτούν από τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς.  

 

 

Οι φοιτητές που βάσει της κατάταξης θεωρούνται αναπληρωματικοί/ επιλαχόντες είναι οι εξής:

 

 

Σήμερα, Τρίτη 23 Μαϊου, μετά τη λήξη και της περιόδου ενστάσεων, η λίστα πλεόν των 65 επιλέξημων φοιτητών θεωρείται οριστική. Η λίστα των αναπληρωματικών θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες μετά την εξέταση της μίας ένστασης που κατατέθηκε, από την επιτροπή που έχει οριστεί.

 

 

Σημαντική επισήμανση: Για την αξιολόγηση των αιτήσεων με τα κριτήρια της Ομάδας Β, οι φοιτητές προσκόμισαν την αναλυτική τους βαθμολογία, από όπου προέκυπταν τα συνολικά ECTS των περασμένων μαθημάτων και ο μέσος όρος βαθμολογίας του κάθε φοιτητή. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ECTS κάποιων μαθημάτων ήταν για κάποιο λόγο μηδενικά, υποεκτιμώντας το σύνολο των ECTS πολλών φοιτητών και επομένως την τιμή του αλγορίθμου. Μάλιστα, ορισμένοι φοιτητές που εντόπισαν εγκαίρως το πρόβλημα προσκόμισαν διορθωμένες βεβαιώσεις. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αποφασίστηκε για όλους τους φοιτητές να ληφθούν υπόψη οι διδακτικές μονάδες, που για τα έτη 2009-2017 συμπίπτουν με τα ECTS των μαθημάτων, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών της Σχολής. Διαφοροποιήσεις ΕCTS/Διδακτικών Μονάδων υπάρχουν μόνο σε παλαιότερα έτη εισαγωγής των φοιτητών, εκ των οποίων όμως δεν λήφθηκε καμία αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών  από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έλαβε χώρα στις 26-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012