Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης
 

Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης

 

Τετάρτη, 10-5-2017

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 40 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 25/4/2017 έως 7/5/2017, εκ των οποίων οι 38 εγκρίνονται.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

 

Ο αλγόριθμος κατάταξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ομάδας Β.

 

Η αίτηση του φοιτητή με Α.Μ. 201303007 απορρίπτεται, γιατί δεν πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Α και συγκεκριμένα ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 18 μαθήματα, αντί για 20 με βάση το εξάμηνο σπουδών του.

 

Τέλος, ο φοιτητής με Α.Μ. 2014030063 απέσυρε την αίτησή του και δεν βαθμολογήθηκε.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών  από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 9ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έγινε 5-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012