Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τίτλος Προγράμματος: 

 

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

 


 


Άξονα Προτεραιότητας 02Σ: 

 

«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

 

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 


Δικαιούχος Προγράμματος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΛΚΕ ΠΚ)

 

 

Διάρκεια Πράξης: 1/4/2016 έως 31/12/2022

 

 

Θεματικός Στόχος (10):

 

Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

 

 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα:

 

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας

 

 

 

Ειδικός Στόχος:

 

Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

 

 

Πεδίο Παρέμβασης:

 

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

 

 

 

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, όπως υλοποιείται απο το Πολυτεχνείο Κρήτης:

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά:

 

α) στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος.

 

β) τις κεντρικές - υποστηρικτικές δράσεις.

 

 

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί:

 

  • η καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελτικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,

 

  • η αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας,

 

  • καθώς και η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012