Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), με MIS 5180993, εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 7 "Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και βέλτιωση της συνάφεια της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας"  και  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η αρχική ένταξη της πράξης έγινε 24/10/2022.

 

Η παρούσα έκθεση αφορά την περίοδο από 1/1/2023 έως και 31/10/2023, μια και οι πρακτικές που πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος του 2022 εντάχθηκαν στο προηγούμενο πολυετές πρόγραμμα (MIS 5030842).

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παρέμεινε η ίδια όπως και τα προηγούμενα έτη (2 μήνες για ΜΠΔ, ΧΗΜΗΠΕΡ, ΑΡΧΜΗΧ και 1 μήνας για ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ), ενώ η μικτή αμοιβή των φοιτητών ανήλθε στα 250 ευρώ/μήνα.

 

Το 2023, είχαμε 160 ωφελούμενους, 253 μήνες πρακτικής άσκησης, ενώ δαπανήθηκαν 63.250 ευρώ για αμοιβές των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

 

 

Η κατανομή των φοιτητών που μετείχαν στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσαν την πρακτική τους στις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Κατανομή φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που μετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το 2023 στις πέντε Σχολές του ιδρύματος.

 

ΑΡΧ.ΜΗΧ ==> Φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΜΗΧ.Ο.Π. ==> Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η.Μ.Μ.Υ. ==> Φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ. ==>  Φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μ.Π.Δ. ===>  Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

 

 

 

Σε ότι αφορά τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης του έργου το 2023, αυτά ανήλθαν στα 19.446,80υρώ, οπότε συνολικά οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου το 2023 ανέρχονται στις 82.696,80 ευρώ. Ως ποσοστό, οι διοικητικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 23,5% των συνολικών δαπανών του έτους που είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί για το Ίδρυμα και μάλιστα κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

 

Οι φοιτητές που εργάστηκαν σε φορείς του «στενού» δημόσιου το 2023 ανέρχονται στο 13% του συνόλου, ποσοστό που αφορά 21 φοιτητές που εργάστηκαν σε Περιφέρειες, Δήμους, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.α. Το υπόλοιπο 87% απασχολήθηκε κυρίως σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.). 

 

Ως  προς την συμμετοχή γυναικών- αντρών στο πρόγραμμα, το 2023 είναι η πρώτη χρονιά που οι γυναίκες ήταν 46% του συνόλου των ωφελούμενων. Γενικά, οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος η συμμετοχή των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των αντρών,

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012