Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» εντάχθηκε αρχικά την 31/3/2016 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (MIS:5000471) με φορέα υλοποίησης τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκε και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (MIS 5030842). Το έργο ολοκληρώθηκε 31/12/2022. 

 

Η ταύτοτητα του προγράμματος για το ανωτέρω διάστημα είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Πολυτεχνείου Κρήτης ήταν 685.491,19 ευρώ, ενώ τελικά απορροφήθηκαν 656.103,85 ευρώ, που σημαίνει ότι η συνολική απορρόφηση ανήλθε στο 95,7%.

 

Καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου από το 2016 έως και το 2022, 1593 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, 1593 ωφελούμενοι, πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος. Ο αρχικός στόχος είχε τεθεί στα 1677 άτομα, οπότε ο στόχος επιτεύχθη σε ποσοστό 95%.

Διάγραμμα 1: Ωφελούμενοι του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση" για τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης 2016-2022.

 

 

Οι φοιτητές που απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις, δηλαδή εκτός τους "στενού" δημόσιου τομέα (δήμοι, περιφέρειες, ερευνητικά ινστιτούτα) ήταν 1.364 φοιτητές, που αντιστοιχεί στο 85,6% του συνόλου των ωφελούμενων. Ο στόχος που είχε τεθεί ήταν οι 1.215 φοιτητές και ως ποσοστό το 72,5% των θέσεων πρακτικής και επομένως όχι μόνο επιτεύχθηκε από κάθε άποψη, αλλά και ξεπεράστηκε.

 

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες του προγράμματος ανήλθαν στα 138.296,02 ευρώ, που αντιστοιχεί στο  21,1% των συνολικών δαπανών, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα όρια που είχαν τεθεί για το Ίδρυμα (<30%).

 

Κατά την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου), όπου παρουσιάστηκαν περισσότερα στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και τις προοπτικές της πρακτικής άσκησης τα επόμενα έτη. Μπορείτε να κατεβάσετε παρουσίαση εδώ.


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012