Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βασικά στοιχεία ασφάλειας σε κάθε εργαστηριακό χώρο αποτελούν:

Α) 'Υπαρξη κανονισμού ασφαλούς λειτουργίας

Κάθε εργαστήριο στο χώρο του ιδρύματος θα πρέπει να διαθέτει Κανονισμό Ασφαλούς Λειτουργίας. Υπεύθυνοι για την σύνταξη και εφαρμογή του είναι οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων. Κάθε άτομο που εργάζεται σε ένα τέτοιο χώρο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί πλήρως και να έχει κατανοήσει τις υποχρεώσεις του στο χώρο αυτό.

Πληροφορίες:

Οδηγίες κατάρτισης Κανονισμού Ασφαλούς Λειτουργίας

Οδηγίες ορθής χρήσης φιαλών αερίων υπο πίεση

 

Β) Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Κάθε εργαστήριο πρέπει να διαθέτει και να παρέχει τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας σε κάθε άτομο που εργάζεται μέσα σε αυτό.

Πληροφορίες:

Οδηγός επιλογής ΜΑΠ

 

Γ) Ύπαρξη Φαρμακείου

Η ύπαρξη ενημερωμένου Φαρμακείου σε κάθε εργαστήριο κρίνεται επιβεβλημένη και απαραίτητη.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012