Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα Π.Μ.Σ. του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης στην επιστήμη των Μηχανικών και στις Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες. Δοθείσης της υφιστάμενης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του, καθώς και της φύσης και των εξειδικεύσεων των Σχολών του, το Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί Π.Μ.Σ., εξειδικεύοντας στελέχη/επιστήμονες/ερευνητές, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. 

Με στόχο τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, το Πολυτεχνείο Κρήτης, λειτουργεί και αγγλόφωνα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Π.Μ.Σ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμουν «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Διδακτορικό Δίπλωμα» σε Επιστήμες Μηχανικού και σε Εφασμοσμένες Επιστήμες, με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους ΠΜΣ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:
 

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (Master in Business Administration (ΜΒΑ)) στις ακόλουθες ειδικεύσεις : 

  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομική, και
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

2. Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων" (Product Design and Manufacturing)

3. Διεθνές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας" (Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

4. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 

  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση
  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

5Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ 

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.pem.tuc.gr/4141.html

 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον». 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Επίσης η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.mred.tuc.gr/2702.html   


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου
 

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering». Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες πλήρους φοίτησης και παρέχει συνολικά 50 διδακτικές μονάδες (ECTS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Master Thesis), η οποία αντιστοιχεί σε 10 επιπλέον διδακτικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.peteng-master.tuc.gr/ 

 

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»
 

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τα Πανεπιστήμια: University of Poitiers (Γαλλία), University of Aveiro (Πορτογαλία) και Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.master-imacs.org/   
 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων


Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει επίσης, Διδακτορικό Δίπλωμα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=2965 
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο: «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών», απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), Master of Science (M.Sc), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).
Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).
Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

To απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει, αντίστοιχο με την ειδίκευση, τίτλο, ο οποίος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μαθημάτων, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στο Π.Μ.Σ. "Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών," δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών επίσης απονέμει:
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (Ph.D. in Electrical and Computer Engineering).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος


Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική», στις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων»: Οι απόφοιτοι αποκτούν το επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με την ανάλυση και τον σχεδιασμό των βασικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού και των αποβλήτων, και μπορούν να σχεδιάζουν και διαστασιολογούν τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας.

Ειδίκευση Β: «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή»: Οι απόφοιτοι επιλύουν προβλήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, σχεδιασμό ενεργειακών συστήματων αντιμετώπισης, και προτείνουν καινοτομικές διεργασίες αντιμετώπισης και εφαρμοσμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης-προγραμματισμού.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα και ερευνητικές διαλέξεις που αντιστοιχούν συνολικά σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος απονέμει επίσης, Διδακτορικό Δίπλωμα.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=510&lang=el

 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις ειδικεύσεις: 

Ειδίκευση Α: Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
Ειδίκευση Β: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά 

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διδασκαλία από έδρας, εργαστήρια, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών καθώς και  εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.arch.tuc.gr/postgraduate.html   

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λειτουργεί από το 2010 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών διαρκεί κατ’ ελάχιστο 3 έτη και κατά μέγιστο 6 έτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας στις κατασκευές και στα υλικά, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογική διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ο απονεμόμενος τίτλος είναι του Διδάκτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.arch.tuc.gr/phd.html   

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics»

 

Οι μονοτμηματικές Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)».

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών. Ιδιαίτερα, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η εκπαίδευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, σε θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις επιστήμες μηχανικών, με τρόπο που τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες εν γένει.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)» στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)». Ο τίτλος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. Η βασική γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν επιβάλλει κανένα τέλος φοίτησης στους φοιτητές του. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας του προγράμματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012