Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα Π.Μ.Σ. βασίζονται στις δυνατότητες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης να προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης στις επιστήμες των μηχανικών και στις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες, δοθείσης της υφιστάμενης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του. Λόγω της φύσης και των εξειδικεύσεων των Σχολών και Τομέων του, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει στην ιδιαίτερα σημαντική σήμερα διασύνδεση μεταξύ των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και της κοινωνίας.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών έχουν ως εξής:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει τέσσερις κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών:

1. Συστήματα Παραγωγής
2. Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Οργάνωση και Διοίκηση
4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Επιστήμες Μηχανικών

Οι μεταπτυχιακές σπουδές της σχολής καταλήγουν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε έναν από τους τομείς της Σχολής. Σκοπός των διδακτορικών προγραμμάτων είναι η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.pem.tuc.gr/4141.html

 

Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


H Σχολή ΜΠΔ σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προσφέρουν, τα παρακάτω Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.): 

1. Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)
2. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση (Applied Operational Research and Analysis)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.sse-tuc.edu.gr   

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.

Επίσης η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.mred.tuc.gr/2702.html   


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίου

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering». Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη Μηχανική Πετρελαίου. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάρκεια σπουδών είναι 12 μήνες πλήρους φοίτησης και παρέχει συνολικά 48 διδακτικές μονάδες (ECTS). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 12 επιπλέον διδακτικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.peteng-master.tuc.gr/ 

 

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»

H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τα Πανεπιστήμια: University of Poitiers (Γαλλία), University of Aveiro (Πορτογαλία) και Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.master-imacs.org/   

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and Computer Engineering), και/ή

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  (PhD in Electronic and Computer Engineering).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics), των Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι:
α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» και
β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις:

1.Υδατικοί Πόροι και Κλιματική Αλλαγή (Water Resources and Climate Change
2.Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (Water and Waste Treatment
3.Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Environmental Management, Sustainable Energy and Climate Change).

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: 
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=510&lang=el

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον». Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις θεματικές ενότητες: 

1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
2. Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.arch.tuc.gr/postgraduate.html   

Η Σχολή λειτουργεί από το 2010 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών διαρκεί κατ’ ελάχιστο 3 έτη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.arch.tuc.gr/phd.html   

Master of Science in Technology and Innovation Management Διεθνές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης συνδιοργανώνουν ένα διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας το οποίο οδηγεί στην απονομή ενός Master of Science (MSc) στην Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας ‘Master of Science in Technology and Innovation Management’ (ΜΤΙΜ). Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα και σε αυτό διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MTIM σχεδιάστηκε έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των στελεχών επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα διοίκησης των τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Στους φοιτητές δίδεται, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ιδρύματα στο Ισραήλ, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης 100 ωρών στη δημιουργία startup επιχειρήσεων.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΤΙΜ αντιστοιχεί σε 75 ECTS.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.mtim.tuc.gr  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--