Πρύτανης

Aναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Ερευνας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης 

Γραμματέας


Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
             Τμήμα Σπουδών 
             Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου 
             Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
             Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
             Τμήμα ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ
             Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
             Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμείο
             Τμήμα Προμηθειών
             Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
             Τμήμα Μισθοδοσίας 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
             Τμήμα Μελετών 
             Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 
             Τμήμα Συντήρησης 
             Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής 
             Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
             Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό Κέντρο)
             Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής

Βιβλιοθήκη

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Γραμματεία Συγκλήτου

Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Αυτοτελή Γραφεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

Γραφείο Διασύνδεσης

Νομική Υπηρεσία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--