Τίτλοι Σπουδών

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι 5ετούς φοίτησης και απονέμουν «Δίπλωμα Μηχανικού»,  με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες...

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμουν «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» και «Διδακτορικό Δίπλωμα» στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και στις Επιστήμες του Μηχανικού, με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους ΠΜΣ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες...

Παράρτημα Διπλώματος

Το «Παράρτημα Διπλώματος» είναι προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και Α.Τ.Ε.Ι.) μαζί με το δίπλωμα ή το πτυχίο τους. Δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Περισσότερες πληροφορίες...

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--