Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα, έχουν δικαίωμα να πάρουν δωρεάν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα (διδακτικά βιβλία, βοηθήματα, πανεπιστημιακές σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, πρόσθετο φάκελο) για τα μαθήματα που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους.

Από το ακαδ. έτος 2012-13 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές:

α) που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου (ήταν δικαιούχοι από το ακαδ. έτος 2003-04).

β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για το οποίο τους έχει χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, στο πλαίσιο του συστήματος της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων, συντάσσουν κατ΄ έτος κατάλογο συγγραμμάτων ανά υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα.
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού συγγραμμάτων ίσο με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, από τον ως προαναφερόμενο κατάλογο μαθημάτων.

Η δωρεάν προμήθεια και επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων και

Περιγραφή φάσεων/διαδικασιών

  1. Κάθε Εκδότης περνάει αρχικά μία διαδικασία πιστοποίησης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα. Έπειτα μπορεί να προβαίνει στην καταχώριση και τη διαρκή ενημέρωση των στοιχείων των Συγγραμμάτων του στην Κεντρική Βάση Δεδομένων.
  2. Οι διδάσκοντες των Τμημάτων έχουν πρόσβαση στην Κεντρική Βάση των Συγγραμμάτων και μπορούν να επιλέξουν ποια Συγγράμματα θα προτείνουν για το μάθημα τους.
  3. Τα Συγγράμματα που εγκρίνονται από τα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος στην Κεντρική Βάση Δεδομένων σε αντιστοιχία με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.
  4. Ο φοιτητής εισέρχεται σε μία κεντρική ιστοσελίδα του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος από όπου γίνεται η πιστοποίησή του (μέσω Shibboleth). Εκεί ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα συγγράμματα των μαθημάτων του Τμήματός του και επιλέγει τα συγγράμματα που δικαιούται.
  5. Ο φοιτητής λαμβάνει άμεσα από το Σύστημα ένα SMS και ένα e-mail με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο και παραλαμβάνει τα συγγράμματα που επέλεξε.

Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι Γραμματείες των Τμημάτων το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου κάθε ακαδ. έτους δηλώνουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ τον συνταχθέντα από τις Γ.Σ. των Τμημάτων συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα τα οποία ανταποκρίνονται, κατά τρόπο ολοκληρωμένο, στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
Δηλαδή, οι Γ. Σ. των Τμημάτων οφείλουν να περιλαμβάνουν, στο συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων, δύο (2) ή περισσότερες διαζευκτικές επιλογές συγγραμμάτων για κάθε μάθημα, ενώ στην κάθε επιλογή πρέπει να περιλαμβάνεται ένα και μόνο σύγγραμμα.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινομένων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr ένα διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών.
Επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα δεν επιτρέπεται ακόμη και αν ο φοιτητής δεν επέλεξε κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγομένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
Εάν φοιτητές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Η διαδικασία επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» στο οποίο εισέρχονται με χρήση των κωδικών πρόσβασης (username /password) που τους έχουν χορηγηθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του προγράμματος σπουδών, ένα διδακτικό σύγγραμμα.
Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συγγράμματος κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος ένα κωδικό (PIN) με την προσκόμιση του οποίου παραλαμβάνει από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά συγγράμματα.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής παραλείψει να παραλάβει τα συγγράμματα εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και εξετάστηκε επιτυχώς στα αντίστοιχα μαθήματα χάνει το δικαίωμα αυτό.

Εάν η δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο δεν συμπίπτει με τη δήλωση μαθημάτων στην Γραμματεία του Τμήματος τους τότε θα ενημερώνονται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να τροποποιήσουν την δήλωσή τους στο σύστημα του Ευδόξου.

Πλέον για κάθε μάθημα για το οποίο διανέμονται βιβλία του ελευθέρου εμπορίου είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από μία επιλογές, κάθε μία από τις οποίες όμως περιλαμβάνει ένα και μόνο βιβλίο - τόμο.

Η διανομή βιβλίων του ελευθέρου εμπορίου μπορεί να συνδυαστεί και με την διανομή ηλεκτρονικών σημειώσεων, για τις οποίες δεν προβλέπεται αμοιβή και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον φοιτητή ανεξάρτητα από την επιλογή του.

Στην περίπτωση που διανέμονται σε ένα μάθημα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικές σημειώσεις, ο διδάσκων – συγγραφέας δικαιούται αμοιβής υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Υ.Α..

Προϋπόθεση για τη διανομή ηλεκτρονικών σημειώσεων αποτελεί η προηγούμενη καταχώρηση τους στο γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012