Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Erasmus+ 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να συμβουλευτείτε το έντυπο During the Mobility Checklist

  • Όταν φτάσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να επισκεφθείτε το αρμόδιο γραφείο Erasmus ή Διεθνών Σχέσεων (εκτός και αν σας έχει δοθεί άλλη οδηγία), προκειμένου να σας καθοδηγήσουν και να σας υποδείξουν πού να πραγματοποίησετε την εγγραφή σας.
  • Τις πρώτες μέρες της άφιξής σας ζητάτε από το εκεί γραφείο Erasmus να σας συμπληρώσουν, υπογράψουν και σφραγίσουν το πρώτο μέρος του Certificate of Stay  (τον πίνακα Confirmation of Arrival). Ακολουθεί συνεννόηση για το εάν θα στείλει το εκεί γραφείο Erasmus ή εσείς, σαρωμένο το συμπληρωμένο / υπογεγραμμένο / σφραγισμένο Certificate of Stay (CoS) στο erasmus-plus@isc.tuc.gr
  • Αν το πρόγραμμα σπουδών έχει αλλάξει ή υπάρχει αλληλοκάλυψη στα μαθήματα (π.χ. μαθήματα που έχετε επιλέξει διδάσκονται την ίδια ώρα) ή συντρέχει κάποιος άλλος σοβαρός λόγος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Σχολής εκεί και με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Σχολής σας στο Πολυτεχνείο, για να τους ενημερώσετε και να σας υποδείξουν ποια άλλα μαθήματα μπορείτε να επιλέξετε. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι και (5) εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων στο ξένο Ίδρυμα. Φροντίστε να συμπληρώσετε το έντυπο During the Mobility (Table A2 και Table B2) και να το προωθήσετε για υπογραφή στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Ιδρύματος Υποδοχής. Στη συνέχεια το στέλνετε για υπογραφή στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του ΠΚ και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με τις υπογραφές, το στέλνετε στο γραφείο Erasmus erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr
  • Στην περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του στο Ίδρυμα Υποδοχής για το εαρινό εξάμηνο, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Γραφείο Erasmus τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της αρχικά συμφωνηθείσας κινητικότητας. Εφόσον υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτυχώς περάσει τα μαθήματά του κατά το χειμερινό εξάμηνο στο Ίδρυμα του εξωτερικού, η παράταση μπορεί να γίνει δεκτή, έχοντας πάντα  τη σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου για το Erasmus Καθηγητή της Σχολής του.  Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται  Τροποποίηση της Σύμβασης στην οποία αναγράφεται το διάστημα της παράτασης και η συνολική αντίστοιχη χρηματοδότηση. 
    Εάν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για έγκριση παρατάσεων, τότε είναι δυνατόν να υπογραφεί  η σχετική σύμβαση τροποποίησης, χωρίς να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο της καταβολής χρηματοδότησης.  Δηλαδή μπορεί να εγκριθεί παράταση χωρίς όμως να γίνει καταβολή χρηματοδότησης (zero grant).
  • Σε περίπτωση διακοπής της κινητικότητας, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα πρέπει να επιστρέψει, ανάλογα με την περίπτωση, μέρος ή το σύνολο τους ποσού της επιχορήγησης που του έχει κατατεθεί στον λογαριασμό του/της.

 

 

 

         Πριν την αναχώρησή σας από το Ίδρυμα του εξωτερικού φροντίστε να:

  • Συμπληρωθεί / υπογραφεί / σφραγιστεί το δεύτερο μέρος του Certificate of Stay (Confirmation of Departure) από το γραφείο Erasmus του εξωτερικού. Το πρωτότυπο CoS προσκομίζεται από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια στο γραφείο Erasmus. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο καθορίζει το τελικό ποσό της επιχορήγησης.
  • Αιτηθείτε από το αρμόδιο γραφείο την αναλυτική βαθμολογία Transcript of Records (ToR) την οποία είτε παίρνετε μαζί σας, είτε ζητάτε να τη στείλουν ταχυδρομικά στο γραφείο Erasmus του Π.Κ. Προσοχή!! Ζητάμε πάντα να μας δώσουν ή να μας στείλουν πρωτότυπο έγγραφο.
  • Πραγματοποιήσετε το δεύτερο test γλωσσικής αξιολόγησης στην πλατφόρμα OLS. Περίπου ένα μήνα πριν τη λήξη της περιόδου φοίτησης, θα λάβετε ειδοποίηση από την πλατφόρμα OLS για τη δεύτερη αξιολόγηση και την πραγματοποίηση του δεύτερου υποχρεωτικού γλωσσικού τεστ. Προσοχή τα γλωσσικά τεστ του OLS είναι υποχρεωτικά και συνιστούν προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012