Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται πλέον, ούτε και ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας μετά και την 1η Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Για την έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ ισχύουν τα εξής:

Οι φοιτητές δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας Ε.Κ.Α.Α., όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α. υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | Τμήμα Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση
-Πιστοποιητικό σπουδών (πρόσφατο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821037322 
Πληροφορίες: Ελένη Κοκονά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012