Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

 

Ο τίτλος του Μαθήματος είναι: 

"Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία"

 

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:

 • Ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
 • Παρουσίαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 •  Χρηματοοικονομική λογιστική των ΜΜΕ 
 • Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ
 • Λογιστική κόστους των ΜΜΕ 
 • Βασικά στοιχεία μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (αποφάσεις μάρκετινγκ, μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή, έρευνες αγοράς)
 •  Στρατηγικό μάρκετινγκ και ανάπτυξη νέων προϊόντων 
 • Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ΜΜΕ 
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα 
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία (εννοιολογικές προσεγγίσεις και διάκριση της καινοτομίας, αξιολόγηση της καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων 
 • Θέματα ποιότητας και ΜΜΕ (διοίκηση ολικής ποιότητας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ικανοποίηση πελατών και ποιότητα υπηρεσιών, αφοσίωση και συστήματα διαχείρισης πελατών) 
 • Επιχειρηματική αριστεία και ΜΜΕ 
 • Βραβεία ποιότητας (Deming, MalcolmBaldrige, EFQM) 
 • Αξιολόγηση στρατηγικής MME (balancedscorecards)


Στο εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος, από το εαρινό εξάμηνο του 2012, ενσωματώθηκαν οι «Εικονικές Πλατφόρμες», οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της  Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οι  Εικονικές Πλατφόρμες επιχειρούν να προσδώσουν χρήσιμες εμπειρίες στους χρήστες, εμπειρίες που συνήθως αποκτώνται μέσα στο εργασιακό στίβο, σε πραγματικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να  διδαχτούν οι φοιτητές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων επιχειρηματικής φύσεως που είναι πιθανό να συναντήσουν μελλοντικά ως εργαζόμενοι, εξομοιώνοντας με ρεαλιστικό τρόπο τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο κάθε φοιτητής μεμονωμένα ή και σε ομάδες κατά περίπτωση, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων και να λάβει τις ορθότερες αποφάσεις. Το πληροφορικό σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις όχι μόνο μίας μεμονωμένης επιχείρησης,  αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εκπαιδευτικό ανταγωνιστικό παιχνίδι, ένα σύγχρονο εργαλείο εκπαίδευσης, που επιδιώκει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των φοιτητών, εκπαιδεύοντας τους σε κρίσιμα θέματα διαχείρισης επιχειρησιακών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί τέσσερεις εικονικές πλατφόρμες, η κάθε μία εκ των οποίων έχει και διαφορετική θεματολογία, ώστε ο χρήστης να αναπτύξει δεξιότητες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Οι θεματικές ενότητες που πραγματεύονται οι εικονικές πλατφόρμες είναι οι εξής:

1.         Έναρξη μια νέας Επιχείρησης

2.         Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

3.         Οργάνωση & Λειτουργία της Επιχείρησης - Αξιολόγηση Στρατηγικής (Επιχειρηματικά Παιχνίδια)

4.         Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτών – Σχέδιο Μάρκετινγκ

 

Παρουσιάσεις Μαθημάτων

 

Εγχειρίδια Χρήσης Εικονικών Πλατφορμών

Εγχειρίδιο 1- Έναρξη μια νέας Επιχείρησης

Εγχειρίδιο 2- Επιχειρηματικά Σχέδια

Εγχειρίδιο 3- Επιχειρηματικά Παιχνίδια

Εγχειρίδιο 4- e-Marketing

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012