Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οι Δράσεις της Μ.Κ.Ε.

Δράση 1: «Διαχείριση Πράξης»

Η Δράση 1: «Διαχείριση Πράξης» περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:


Δ.1.1 Συντονισμός ενεργειών και παρακολούθηση δράσεων


Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό των επιμέρους δράσεων και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωσή της. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσδιορισμός περιεχομένων και δράσεων της ΜΚΕ - Ανάλυση του συνολικού σχεδίου δράσης και επικαιροποίηση/βελτίωσή του
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος της πράξης
 • Δημιουργία εντύπων για την περιγραφή των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της ΜΚΕ
 • Δημιουργία κειμένου σε μορφή Power Point για την προώθηση της ΜΚΕ, συμμετοχή σε συναντήσεις/συνέδρια με παρουσίαση του κειμένου,
 • συνεχής ενημέρωσή του και προώθησή του σε εφημερίδες, τοπικά δίκτυα κτλ.
 • Δημιουργία Λογότυπου της πράξης
 • Ανάπτυξη κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων (σε excel) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού της πράξης και την αποτελεσματικότερη
 • διαχείρισή της
 •  Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων κατάστασης του προϋπολογισμού

 


Δ.1.2 Ανάπτυξη και διατύπωση ετήσιων σχεδίων δράσης


Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα γίνεται πλήρης ανάπτυξη και διατύπωση των ενεργειών που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα ετήσια σχέδια δράσης θα παραδίδονται στη ΔΑΣΤΑ και θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις εσωτερικές αξιολογήσεις οδηγώντας έτσι την όλη διαδικασία στη λήψη απαραίτητων δράσεων βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν:

 • Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, που θα αναλύεται με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και το προβλεπόμενο κόστος.
 • Επίσης θα περιλαμβάνει τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύει την περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, το κόστος τους, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και την τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.

 

Δράση 2: "Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού"

Η Δράση 2: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού» περιλαμβάνεις τις εξής υπο-δράσεις:


Δ.2.1 Ανάπτυξη Θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού
Για την κάλυψη του μαθήματος επιχειρηματικότητας απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που αποτελεί επιλογή των
διδασκόντων και θα εξειδικεύεται στις ανάγκες του μαθήματος. Εφόσον δε, υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας εκπαιδευτικού υλικό το οποίο έχει
αναπτυχθεί σε προηγούμενη περίοδο από άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, είναι διαθέσιμο και καλύπτει τις ειδικές ανάγκες που υπάρχουν
σύμφωνα με τους διδάσκοντες, τότε θα αξιοποιηθεί. Το εκπαιδευτικό υλικό θα συνίσταται από έντυπες σημειώσεις, ασκήσεις, μελέτες
περιπτώσεων (case studies) και παρουσιάσεις power point. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της ΜΚΕ. Οι ενότητες που θα
περιλαμβάνονται στο θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και των σεμιναρίων θα έχουν σχέση με:

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
 • Οργάνωση και Διοίκηση των ΜΜΕ,
 • Νομοθεσία που αφορούν τις ΜΜΕ,
 • Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες,
 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων,
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων,
 • Διαχείριση Έργων και Πόρων,
 • Μοντέλα Ανάπτυξης ΜΜΕ,
 • Λογιστική και Κοστολόγηση των Μ.Μ.Ε.,
 • Χρηματοδότηση Μ.Μ.Ε.,
 • Βιωσιμότητα ΜΜΕ,
 • Ηγεσία,
 • Καινοτομία και ΜΜΕ,
 • Καινοτόμες Ιδέες,
 • Δημιουργικότητα,
 • Ανταγωνισμός,
 • Τμηματοποίηση Αγορών,
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων,
 • Προώθηση Πωλήσεων,
 • Αξιολόγηση ΜΜΕ,
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων,
 • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικής,
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων.


Δ.2.2 Ανάπτυξη και διαχείριση των εικονικών πλατφορμών

Πρόκειται για την ανάπτυξη εικονικών πλατφορμών/επιχειρήσεων, μια υποθετική αλλά ρεαλιστική εξομοίωση λειτουργίας επιχείρησης που αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Ο φοιτητής επιλέγει μεταξύ διαφόρων λύσεων και το «σύστημα προσομοίωσης» αντιδρά αναλόγως.
Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου σε προσομοίωση, για την εργαστηριακή υποστήριξη του μαθήματος επιχειρηματικότητας. Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να δουλέψουν σε ομάδες ακόμη και από απόσταση. Για την ανάπτυξή του θα αξιοποιηθεί η εμπειρία και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων (π.χ. www.premio-project.eu) στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.

Η δομή του λογισμικού θα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα προσαρμογής των σεναρίων στα οποία θα βασίζεται η εικονική πλατφόρμα. Ηπροσαρμογή θα επικεντρώνεται στην παραμετρική διαμόρφωση των συνθηκών της εικονικής αγοράς μέσα στην οποία θα εξελίσσεται η ροή των σεναρίων. Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της εργασίας των φοιτητών, καθώς και συλλογή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης ανά φοιτητή. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στη συνεργασία των εικονικών πλατφόρμων με τις βάσεις δεδομένων της ΔΑΣΤΑ, απ' όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφόρηση και ιδέες. Επίσης, θα υλοποιηθεί διασύνδεση με την πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων e-class.

Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν 5 εικονικές πλατφόρμες που θα είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές του μαθήματος επιχειρηματικότητας. Κάθε πλατφόρμα θα έχει και διαφορετική θεματολογία προωθώντας τον φοιτητή να αναπτύξει δεξιότητες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
Αναλυτικότερα οι εικονικές πλατφόρμες θα διαπραγματεύονται τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Οργάνωση & Λειτουργία της Επιχείρησης
2. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan)
3. Δημιουργία Νέας Επιχείρησης βασισμένης στο καινοτόμο προϊόν. Προσέλκυση Κεφαλαίου, αναζήτηση προσωπικού, αρχική επένδυση σε πάγια
και εξοπλισμό
4. Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτών – Σχέδιο Μάρκετινγκ
5. Αξιολόγηση της στρατηγικής και των επιχειρηματικών στόχων νέων προϊόντων

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη, αρχική εγκατάσταση, προσαρμογή και υποστήριξη της λειτουργίας του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

Δράση 3: «Υλοποίηση Μαθήματος Επιχειρηματικότητας και Σεμιναρίων»

Δράση 3: «Υλοποίηση Μαθήματος Επιχειρηματικότητας και Σεμιναρίων»


Δ.3.1 Υλοποίηση 1ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για μάθημα επιλογής το οποίο εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο. Το μάθημα έχει τίτλο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία και περιλαμβάνει:
• Την διεξαγωγή διαλέξεων με βάση ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στη Δράση 2. Οι ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ, Νομοθεσία ΜΜΕ, Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες, Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων,
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Διαχείριση Έργων και Πόρων, Μοντέλα Ανάπτυξης ΜΜΕ, Λογιστική και Κοστολόγηση των Μ.Μ.Ε.,
Χρηματοδότηση Μ.Μ.Ε., Βιωσιμότητα ΜΜΕ, Ηγεσία, Καινοτομία και ΜΜΕ, Καινοτόμες Ιδέες, Δημιουργικότητα, Ανταγωνισμός, Τμηματοποίηση
Αγορών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Προώθηση Πωλήσεων, Αξιολόγηση ΜΜΕ, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ανάπτυξη και
Αξιολόγηση Στρατηγικής, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες για να δώσουν διαλέξεις σε ειδικά θέματα αλλά και να θέσουν αντιπροσωπευτικά προβλήματα από το χώρο των ΜΜΕ και της Καινοτομίας.


• Τη διενέργεια 10 εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων με ειδικό περιεχόμενο που θα καλύπτουν τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Οργάνωση-Διοίκηση, Δημιουργία νέων επιχειρήσεων, Νομοθεσία ΜΜΕ
2. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων-Business Plans
3. Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Κοστολόγηση
4. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, Μέτρηση της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
5. Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Εκτίμηση δείκτη καινοτομίας
6. Ανταγωνιστικότητα, Δείκτης Ανταγωνιστικότητας, Αξιολόγηση επενδύσεων
7. Μάρκετινγκ νέων προϊόντων, Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Ανάλυση αγοράς
8. Έρευνες αγοράς, Ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή – Ικανοποίηση Καταναλωτή, Τμηματοποίηση Αγορών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων
Προϊόντων, Προώθηση, Προβολή.
9. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
10. Αξιολόγηση Στρατηγικής -Balanced Scorecards


• Μελέτες περιπτώσεων (case studies): Οι φοιτητές θα συγκροτηθούν σε ομάδες ή ατομικά, καλώντας να απαντήσουν σε θέματα/περιπτώσεις
πραγματικών γεγονότων ή αντίστοιχων παραδειγμάτων προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.
Στα πλαίσια των πραγματοποιήσεων των case studies θα προσκληθούν ειδικά στελέχη παραγωγικών φορέων για να θέσουν αντιπροσωπευτικά
προβλήματος από το χώρο των ΜΜΕ και της Καινοτομίας. Τα στελέχη αυτά θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες.

• Η Συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring): Το δίκτυο των καθοδηγητών που αναπτύσσεται στη Δράση 5, είναι διαθέσιμο προς όλους τους φοιτητές του μαθήματος. Στα πλαίσια της καθοδήγησης θα υπάρχει μια σχέση συνεργασίας ενός φοιτητή ή μιας ομάδας φοιτητών, με μια ομάδα καθηγητών ή και στελεχών ενός παραγωγικού φορέα με στόχο την μετάδοση γνώσεων και εμπειριών σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα σε όλους του φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις της ΜΚΕ, επομένως και σε αυτούς που παρακολουθούν το μάθημα επιχειρηματικότητας.


• Στα μαθήματα επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται επισκέψεις των φοιτητών σε επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τεχνολογικά Πάρκα για την απόκτηση εμπειριών και προσωπική επαφή με ερευνητές και ειδικούς σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος με το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι επισκέψεις θα είναι κοινές για όλες τις ειδικότητες των φοιτητών. Οι Επιχειρησιακοί οργανισμοί και φορείς θα επιλεχθούν με βάση τον τομέα στον οποίο ειδικεύονται και κατά πόσο αυτός είναι συσχετισμένος με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών.


• Απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές αποτελεί η ιστοσελίδα της ΜΚΕ και η δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ. Μέσω αυτών οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε δικό τους λογαριασμό (ενδεικτικά θα είναι όπως το e-class, www.eclass.tuc.gr ) όπου θα μπορούν να διαχειρίζονται εκπαιδευτικά θέματα που τους αφορούν. Επίσης θα γίνεται η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, των παρουσιάσεων power point, των μελετών περιπτώσεων (case studies), η πρόσβαση στης εικονικές πλατφόρμες, οι ανακοινώσεις/ενημερώσεις που αφορούν τους φοιτητές, ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τη νεανική επιχειρηματικότητα κτλ.


• Σημαντικό κρίνεται σε κάθε δραστηριότητα της ΜΚΕ να υπάρχει αξιολόγηση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, θα δοθούν στου φοιτητές να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με την αξιολόγηση τόσο των διδασκόντων όσο και της μεθοδολογίας υλοποίησης του μαθήματος.
Αντίστοιχα ερωτηματολόγια θα δοθούν και στους διδάσκοντες και στους προσκεκλημένους ομιλητές, και στελέχη παραγωγικών
φορέων/επιχειρήσεων. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης γίνεται στη Δράση 7.


Δ.3.2 Υλοποίηση 2ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας:
Η δομή και οι ενέργειες της δράσης αυτής, είναι ίδιες με αυτές της δράσης Δ.3.1 (μάθημα επιχειρηματικότητας 1ου κύκλου). Γίνονται όμως οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες και θα βασίζονται στα αποτέλεσμα της αξιολόγησης που θα έχει διενεργηθεί στην προηγούμενη δράση και θα έχουν διατυπωθεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης.

Επιπλέον στην δράση αυτή θα είναι διαθέσιμες και οι εικονικές πλατφόρμες:


• Πρακτική άσκηση των φοιτητών με τη χρήση των Εικονικών Πλατφορμών: Στα πλαίσια του μαθήματος και προκειμένου να υποστηριχθεί η
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών (πχ. εκπόνηση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων, οδηγός καλών
πρακτικών, κα), οι φοιτητές εξασκούνται σε συγκεκριμένα θέματα με την χρήση εξειδικευμένων εικονικών Πλατφορμών λογισμικού (βλ. Δράση 2).

 

Δ.3.3 Υλοποίηση 3ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότηταςΗ δομή και οι ενέργειες της δράσης αυτής, είναι ίδιες με αυτές της δράσης Δ.3.2. Γίνονται όμως οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες και θα βασίζονται στα αποτέλεσμα της αξιολόγησης που θα έχει διενεργηθεί στην προηγούμενη δράση και θα έχουν διατυπωθεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης.

 

Δ.3.4 Ανοικτά Σεμινάρια 1ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»

Τα ανοιχτά σεμινάρια απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και πρόσφατοι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης), ενώ θα διερευνηθεί το «άνοιγμα» και στην κοινωνία των Χανίων, καθώς πρότερες δράσεις (Φυτώριο Ιδεών) είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην υλοποίηση αντίστοιχων σεμιναρίων.
Τα Σεμινάρια διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τη γνωριμία και την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας. Εστιάζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα και τομείς επιχειρηματικότητας, όπως η χρηματοδότηση νέων παραγωγικών μονάδων,
τα βήματα για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, οι προοπτικές βιωσιμότητας των νέων παραγωγικών μονάδων, οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους, νομικά θέματα έναρξης νέων εγχειρημάτων, καινοτόμες προσεγγίσεις σε χρηματοδότηση, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κλπ. Στα σεμινάρια αυτά θα υπάρχει συμμετοχή ειδικών ομιλητών ανά ενότητα και εμπειρογνωμόνων. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ, για τον προσδιορισμό της θεματολογίας του κάθε σεμιναρίου, για την ανεύρεση των κατάλληλων ομιλητών καθώς και για την διαφήμιση/προώθηση των σεμιναρίων.
Συγκεκριμένα το Σεμινάριο πρώτου κύκλου θα διαρκέσει 24 ώρες συνολικά στα πλαίσια του οποίου αναλύονται 4 ενότητες σχετικές με επιχειρηματικά ζητήματα. Η οριστικοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα γίνει σε συνεργασία με τους ομιλητές. Συγκεκριμένα:


• Θα υπάρχουν 4 ομιλητές - ένας ανά ενότητα - ειδικά εξειδικευμένοι στο αντικείμενο το οποίο θα αναλύσουν.


• Θα υπάρχουν 4 στελέχη παραγωγικών φορέων, οι οποίοι θα αναλύσουν διάφορες μελέτες περιπτώσεων (case studies) ανά ενότητα. Οι μελέτες
περιπτώσεων θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν διάφορους τομείς δραστηριότητας με έμφαση στους νέους επιχειρηματίες.


• Θα παρέχεται καθοδήγηση (Mentoring, Δράση 5) σε όλους τους συμμετέχοντες.


• Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν προς συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δράσης, τόσο στους
συμμετέχοντες όσο και στους ομιλητές. Η αξιολόγηση της δράσης θεωρείται σημαντική και χρησιμοποιείται για ανατροφοδότηση και βελτίωση
μελλοντικών ενεργειών που αφορούν την αμέσως επόμενη δράση Δ.3.5.

Δ.3.5 Ανοικτά Σεμινάρια 2ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»


Τα ανοιχτά σεμινάρια 2ου κύκλου περικλείουν τις ίδιες ενέργειες με αυτές της δράσης Δ.3.4 (ανοικτά σεμινάρια 1ου κύκλου), αποτελώντας έτσι ένα
ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης. Με βάση την αξιολόγηση της δράσης Δ.3.4 που θα έχει ήδη διεκπεραιωθεί, γίνονται όλες οι απαραίτητες
βελτιώσεις που θα οδηγήσουν στην ομαλότερη διεξαγωγή της δράσης.

 

 Δ.3.6 Υλοποίηση 4ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας  μετά την επεκταση του έργου.

 

Δράση 4: Υλοποίηση «Φυτωρίου Ιδεών»

Δράση 4: Υλοποίηση «Φυτωρίου Ιδεών»
Η Δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Το “Φυτώριο Ιδεών” θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/ ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να αναπτύξουν πρωτότυπα προϊόντων ή υπηρεσιών βασισμένα σε μία καινοτόμα ιδέα τους που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν το πρόπλασμα για νέα επιχείρηση, αξιοποιώντας έτσι τις γνώσεις που έχουν, την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων των Ιδρυμάτων και την συμβουλευτική υποστήριξη για το εγχείρημά τους.


Παράλληλα, οι φοιτητές επιμορφώνονται στην έναρξη νέων εγχειρημάτων, με τη συμμετοχή τους στους ανοικτούς κύκλους σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας και με τις γνώσεις που παρέχονται για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα υποβοηθούνται στο να κάνουν εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό το καινοτόμο προϊόν που θα δημιουργήσουν.


Αναπτύσσονται 4 πρωτότυπα πιθανών προϊόντων ή υπηρεσιών από φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τον πρώτο κύκλο και 4 πρωτότυπα κατά τον δεύτερο κύκλο. Σε κάθε ομάδα φοιτητών ή μεμονωμένο φοιτητή παρέχεται υποστήριξη για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων.


Στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης του πρωτοτύπου, ο φοιτητής/τρια και ο σύμβουλός του υποβάλλουν μια έκθεση πεπραγμένων.

Παράλληλα οι φοιτητές μπόρούν να συμμετέχουν στον αντίστοιχο κύκλο σεμιναρίων.


Δ.4.1 Προετοιμασία των δύο κύκλων του Φυτωρίου ιδεών

Προετοιμασία του πρώτου κύκλου του Φυτωρίου Ιδεών. Συγκεκριμένα γίνεται:
1. Καθορισμός όλων των επιμέρους ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Δράσης 4.
2. Δημιουργία των εντύπων αιτήσεων υποβολής συμμετοχής καθώς και των εντύπων αξιολόγησης της δράσης και αξιοποίησης των προϊόντων.
3. Συγκροτείται η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων.
4. Γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων καταλήγοντας στην επιλογή των 4 καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών για την προετοιμασία του
πρώτου κύκλου. Υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με τον επιμερισμό των πνευματικών δικαιωμάτων.
Προετοιμασία του δεύτερου κύκλου του Φυτωρίου Ιδεών: Υλοποιούνται οι ενέργειες 4 και 5 που περιγράφονται παραπάνω.

Δ.4.2 Υλοποίηση 1ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών
Η δράση αυτή αφορά την υλοποίηση των 4 πρωτοτύπων που έχουν περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση. Οι φοιτητές θα προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Εάν, για παράδειγμα, η επιχειρηματική τους ιδέα αφορά στη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, τότε οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν σε διαδικασίες προμήθειας των απαραίτητων υλικών ώστε να το υλοποιήσουν.


Στο τέλος θα δοθούν προς συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δράσης από τους φοιτητές. Τα
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για ανατροφοδότηση και βελτίωση μελλοντικών ενεργειών που αφορούν στην αμέσως επόμενη δράση Δ.4.3.


Δ.4.3 Υλοποίηση 2ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών

Ο 2ος κύκλος του Φυτωρίου Ιδεών περιλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες με αυτές της δράσης Δ.4.2. Με βάση την αξιολόγηση της δράσης Δ.4.2 που θα έχει ήδη διεκπεραιωθεί, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη εφαρμογή της δράσης.


Δ.4.4 Αποτίμηση Υλοποίησης και έκδοση Βιβλίου

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών κύκλων του Φυτωρίου Ιδεών, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της δράσης, για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και για την παρουσίαση των πρωτοτύπων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο οπου προβάλονται συνοπτικά όλα τα πρωτότυπα, αλλά και στην Έκθεση αποτίμησης της δράσης.

 

Δ.4.5 Υλοποίηση 3ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών

  Η Δράση θα είναι ανάλογη των προηγούμενων κύκλων και προστέθηκε μετά την απόφαση επέκτασης του έργου.

Δράση 5: «Καθοδήγηση (Mentoring)»

Δράση 5: «Καθοδήγηση (Mentoring)»

Δ.5.1 Καθοδήγηση Φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας

Στόχος της δράσης αυτής είναι η μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους φοιτητές πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα. Οι καθοδηγητές συμπληρώνουν έντυπο εμπιστευτικότητας με βάση το οποίο παρέχουν πλήρη εχεμύθεια στα επιχειρηματικά θέματα που συζητούν με τους φοιτητές. Αξιοποιείται η πρότερη εμπειρία από προηγούμενα έργα (CRINNO-PREMIO).


Οι φοιτητές ή και μία ομάδα φοιτητών θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με τον καθοδηγητή, με στόχο ο τελευταίος να μεταδώσει τις γνώσεις και την
εμπειρία του πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα ή/και να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση ή την υλοποίηση μίας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας ή σχεδίου (όπως για παράδειγμα κατά πόσο εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό είναι το καινοτόμο προϊόν που θα δημιουργήσουν, τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν για μια επιτυχημένη προώθηση του προϊόντος στην αγορά κτλ.)


Στο τέλος θα πρέπει οι καθοδηγητές να παρουσιάσουν μια έκθεση δραστηριοτήτων πάντα εντός των πλαισίων εχεμύθειας.

 

 

Δράση 6: «Προβολή και Δημοσιότητα»

Δράση 6: «Προβολή και Δημοσιότητα»


Δ.6.1 Ιστοσελίδα της ΜΚΕ και συνεχής ενημέρωσή της

Η δράση αφορά στη συλλογή ενημερωτικού υλικού για την ιστοσελίδα της ΜΚΕ.

Μέσω της ιστοσελίδας:
• Παρέχεται ενημέρωση και πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ
• Αναρτώνται ανακοινώσεις
• Αποτελεί σημείο πρόσβασης για τη λειτουργία των εικονικών Πλατφορμών
• Παρέχεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
• Παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων
• Συνδέεται με τη δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ
• Παρέχει διασυνδέσεις σε άλλους ενδιαφέροντες δικτυακούς τόπους
• Κατά τη διάρκεια της Πράξης της ΜΚΕ, θα αναβαθμίζεται συνεχώς η ιστοσελίδα ανάλογα με τις ανάγκες της ΜΚΕ.


Δ.6.2 Συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη ΔΑΣΤΑ


• Πληροφοριακό Σύστημα ΜΚΕ και ΔΑΣΤΑ:
Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ, στην οποία συμμετέχει η ΜΚΕ, είναι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος μέσω της παροχής πληροφοριών.
Η ΔΑΣΤΑ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων όπως της ΜΚΕ.


Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη από την ομάδα υλοποίησης ΜΚΕ για την πλήρη λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήματος της ΜΚΕ, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, ούτως ώστε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να έχει πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΔΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων/φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ).

• Ημερίδες / Προώθηση
Συμμετοχή σε όλες τις ημερίδες που θα γίνουν από τη ΔΑΣΤΑ.

• Ενημερωτικό Υλικό
Συμμετοχή στη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, CD, αφίσες κλπ), στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) που θαπεριλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων.

 

Δράση 7: «Αξιολόγηση του έργου της ΜΚΕ»

Δράση 7: «Αξιολόγηση του έργου της ΜΚΕ»


Η Δράση 7 αφορά στη συγκέντρωση και στην καταχώριση στοιχείων, που αφορούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ, στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΚΕ και της ΔΑΣΤΑ, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων από την ίδια τη ΜΚΕ και από τη ΔΑΣΤΑ.

 

Δ.7.1 Δημιουργία εντύπων αξιολόγησης

Η δημιουργία των διαφόρων εντύπων απαραίτητων για την εσωτερική αξιολόγηση της δράσης τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη
ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους πράξεις αξιοποιώντας πρότερες εμπειρίες:
1. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του μαθήματος Επιχειρηματικότητας από τους Φοιτητές
2. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των δράσεων του μαθήματος Επιχειρηματικότητας από τους διδάσκοντες του μαθήματος Επιχειρηματικότητας
3. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των Ανοικτών Σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες
4. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των Ανοικτών Σεμιναρίων από τους ομιλητές
5. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του Φυτωρίου Ιδεών από τους φοιτητές

 

Δ.7.2 Συλλογή Στοιχείων, καταχώρισή τους και δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων

Όλα τα έντυπα που δημιουργήθηκαν κατά τη δράση Δ.7.1, διανέμονται στους φοιτητές, διδάσκοντες, ομιλητές και συμμετέχοντες των αντίστοιχων δράσεων. Αφού συλλεχθούν, γίνεται η καταχώριση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, και μέσω διαφόρων πακέτων εργαλείων (π.χ. Excel) δίνονται στατιστικά αποτελέσματα.


Στη συνέχεια δημιουργούνται περιοδικές εκθέσεις αποτελεσμάτων (μετά το πέρας κάθε δράσης) όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από τη συλλογή των στοιχείων αυτών. Πιο συγκεκριμένα:
- 4 Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για το μάθημα Επιχειρηματικότητας
- 2 Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για τα ανοικτά Σεμινάρια


Επίσης γίνεται η καταγραφή ποιοτικών δεδομένων όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από τη ΔΑΣΤΑ, όπως για παράδειγμα η αποτύπωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των συμμετεχόντων φοιτητών.


Δ.7.3 Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τελική έκθεση

Προγραμματίζεται να γίνουν 3 ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης όπου μετά την διεκπεραίωσή τους θα δίνονται στη ΔΑΣΤΑ, και οι οποίες
περιλαμβάνουν:
- Τις Εκθέσεις αποτελεσμάτων από την δράση Δ.7.2
- Τις τιμές των δεικτών εκροών
- Τα ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από την Δ.7.2
- Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για να προστεθεί στην εσωτερική αξιολόγηση


Στο τέλος της πράξης της ΜΚΕ θα γίνει μια τελική έκθεση αποτίμησης του συνολικού έργου.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012