Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης


Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης
 

 

 

 

Tετάρτη, 21-6-2017

 

Κατά την 3η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 3 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 12/6/2017 έως 15/6/2017, οι οποίες εγκρίνονται όλες.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

                                                        

Ο αλγόριθμος κατάταξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ομάδας Β.  Διευκρινίζεται ότι όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση, πληρούσαν τα Κριτήρια της Ομαδας Α.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών (20/6/2017) από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έλαβε χώρα στις 2-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

Μετά και την 3η πρόσκληση έχουν εγκριθεί, συνολικά,  για φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 42 θέσεις πρακτικής άσκησης.

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012