Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης

 

Τρίτη, 6-6-2017

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 23/5/2017 έως 2/6/2017, εκ των οποίων οι 51 εγκρίνονται.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

  

 

Δύο αιτήσεις, δεν έγιναν δεκτές, γιατί αφορούσαν φοιτητές του 3 έτους σπουδών. Οι ΑΜ των φοιτητών είναι: 2014020006 και 2014020019.

 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε  θα κληθούν να επιλέξουν φορέα υποδοχής σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Σχολής ( 13η Γ. Σ./ 17-5-2017).

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012