Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Παρασκευή, 11-5-2018

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, υποβλήθηκαν συνολικά 49 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 2/4/2018 έως 25/4/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια, όμως μόνο οι 45 εγκρίνονται βάσει του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων.

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται, με χρήση του αλγόριθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) είναι οι εξής:

   

 

Από τις παραπάνω εγκεκριμένες αιτήσεις, η χαμηλότερη τιμή του αλγορίθμου ήταν η 7.64.

 

Οι αιτήσεις των φοιτητών που δεν εγκρίνονται ήταν οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 30-4-2018.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012