Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Δευτέρα, 14-5-2018

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 73 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 2/4/2018 έως 25/4/2018.

 

Μια αίτηση απορρίφθηκε, αφού αφορούσε φοιτήτρια που έχει ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα (Α.Μ. 2014060087). Οι λοιπές 72 αιτήσεις, πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της σχολής και εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος κατάξης (κριτήρια ομάδας Β), για την επιλογή των 60 επικρατέστερων αιτήσεων. Ετσι, οι 60 αιτήσεις που εκγρίνονται είναι οι εξής:

 

 

 

Από τις παραπάνω εγκεκριμένες αιτήσεις, η χαμηλότερη τιμή του αλγορίθμου είναι η 16.12

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 30-4-2018.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012