Ακαδημαϊκή Ταυτότητα - Δελτίο Ειδικού Εισητηρίου

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στη τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών ατμοπλοϊκών κλπ. μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα (έναρξη εφαρμογής από ακαδ. έτος 2012-13) αφορά όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς - υποψήφιους διδάκτορες). Η ισχύς της είναι για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Η άσκηση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδ. έτους, μόνον ηλεκτρονικά από τον ίδιο το φοιτητή στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr.

Οι ταυτότητες παραλαμβάνονται από το σημείο παράδοσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης γίνεται μόνο από την οικεία Γραμματεία, με την συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή και ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.

Εφόσον διακοπεί ή απολεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στη Γραμματεία.

Διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας

Οι προπτυχιακοί φοιτητές εισέρχονται στο πληροφοριακό σύστημα με τα ίδια στοιχεία πιστοποίησης (όνομα χρήστη & κωδικό) με αυτά που έχουν πάρει από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών και άνω κάνουν αίτηση για έκδοση ταυτότητας  μόνον αφού έχουν εγγραφεί (δήλωση μαθημάτων) στο εξάμηνο.

Οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές κάνουν αίτηση για έκδοση ταυτότητας, αφού εγγραφούν στο Τμήμα και πάρουν τους αντίστοιχους κωδικούς από το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, εισέρχονται με το όνομα χρήστη και κωδικό που έχουν στο Μηχανογραφικό Κέντρο και ακολουθούν ειδική διαδικασία πιστοποίησης μέσω email & κινητού τηλεφώνου.

Ωστόσο, ισχύ και δελτίου ειδικού εισιτηρίου, έχουν μόνο οι ταυτότητες των φοιτητών που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Δικαιούχοι του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.):

Οι προπτυχιακοί  φοιτητές πλήρους φοίτησης,  εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη αντιστοιχούν στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους, ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες,  εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Erasmus” για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε ημεδαπό ΑΕΙ.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος του Δ.Ε.Ε., στη ταυτότητα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος Δ.Ε.Ε., ενώ σε διαφορετική περίπτωση η νέα κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα ως Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου με τα προβλεπόμενα δρομολόγια λεωφορείου για την Πολυτεχνειούπολη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012