Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών, σας γνωρίζουμε ότι μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Ως εκ τούτου, δεν εκδίδονται πλέον, ούτε και ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός μας μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Για την έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ ισχύουν τα εξής:

Οι φοιτητές δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας Ε.Κ.Α.Α., όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Κ.Α. υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | Τμήμα Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την αναχώρηση)
  2. Πιστοποιητικό σπουδών (με ημερομηνία έκδοσης εντός της εβδομάδας που υποβάλλεται η αίτηση ή  μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Σπουδών)
  3. Φωτοτυπία δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας (και τις δύο πλευρές)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821037322 
Πληροφορίες: Μάρκος Ντουκάκης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012