Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης

 

Τρίτη, 6-6-2017

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 23/5/2017 έως 2/6/2017, εκ των οποίων οι 51 εγκρίνονται.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

  

 

Δύο αιτήσεις, δεν έγιναν δεκτές, γιατί αφορούσαν φοιτητές του 3 έτους σπουδών. Οι ΑΜ των φοιτητών είναι: 2014020006 και 2014020019.

 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε  θα κληθούν να επιλέξουν φορέα υποδοχής σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Σχολής ( 13η Γ. Σ./ 17-5-2017).

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012