Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δευτέρα, 31-7-2017

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υποβλήθηκαν συνολικά 6 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 10/7/2017 έως 23/7/2017.

Όλες οι αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια της Ομάδας Α και λόγω του ότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιισσότερες των αιτήσεων, όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Οι επιλέξιμοι φοιτητές ταξινομημένοι με φθίνουσα τιμή του αλγορίθμου της Ομάδας Β κριτηρίων είναι οι εξής:

 

 

 

 

 

Σημαντική επισήμανση: Για την αξιολόγηση των αιτήσεων με τα κριτήρια της Ομάδας Β, οι φοιτητές προσκόμισαν την αναλυτική τους βαθμολογία, από όπου προέκυπταν τα συνολικά ECTS των περασμένων μαθημάτων και ο μέσος όρος βαθμολογίας του κάθε φοιτητή. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ECTS κάποιων μαθημάτων ήταν για κάποιο λόγο μηδενικά, υποεκτιμώντας το σύνολο των ECTS πολλών φοιτητών και επομένως την τιμή του αλγορίθμου. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αποφασίστηκε για όλους τους φοιτητές να ληφθούν υπόψη οι διδακτικές μονάδες, που για τα έτη 2009-2017 συμπίπτουν με τα ECTS των μαθημάτων, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών της Σχολής. Διαφοροποιήσεις ΕCTS/Διδακτικών Μονάδων υπάρχουν μόνο σε παλαιότερα έτη εισαγωγής των φοιτητών, εκ των οποίων όμως δεν λήφθηκε καμία αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η ίδια μεθοδολογία είχε ακολουθηθεί και στη 1η πρόσκληση.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης (24-7-2017) των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έλαβε χώρα στις 26-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012