Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 1η πρόσκλησης

 

 

Αποτελέσματα 3η πρόσκλησης

 

Πέμπτη, 1-6-2017

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για τους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, υποβλήθηκαν συνολικά 10 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 12/5/2017 έως 22/5/2017, εκ των οποίων οι 9 εγκρίνονται.

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

  

Ο αλγόριθμος κατάταξης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ομάδας Β.

 

Η αιτήση της φοιτήτρια με Α.Μ.: 2015010079 δεν αξιολογήθηκε, γιατί δεν υπέβαλε αναλυτική βαθμολογιά, αλλά επιπλέον γιατί είναι φοιτήτρια 2ου έτους και δεν πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Α .

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης (1-6-2017) των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής που έγινε 4-4-2017.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένου της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012