Πληροφορίες

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές.

Αιτήσεις για την παροχή σίτισης-στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με την κατηγορία του φοιτητή.

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλέπε τέλος σελίδας) κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Προθεσμίες

Η περίοδος αιτήσεων μέσω των παραπάνω ιστοσελίδων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι από Δευτέρα 27/8/2018 έως και Κυριακή 9/9/2018 (και από Δευτέρα 17/9/2018 έως και τη Δευτέρα 24/9/2018 για προσθήκες/διορθώσεις), για όλους τους ενεργούς φοιτητές εκτός των πρωτοετών, για τους οποίους η περίοδος αιτήσεων είναι από Τρίτη 2/10/2018 έως Τετάρτη 10/10/2018.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012