Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης, δίδεται η ευκαιρία σε φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο σπουδών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης  σε φορέα του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την περίοδο μετακίνησης και τους επιλέξιμους φορείς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέχουν στην εκάστοτε προκήρυξη που βρίσκεται σε ισχύ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν επίσης και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι την στιγμή υποβολής της αίτησης τους, καθώς και μέχρι την οριστική έγκριση της μετακίνησής τους διατηρούν ακόμα τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Η χορηγηθείσα χρηματοδότηση από το Ι.Κ.Υ διανέμεται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον κανόνα της ισοκατανομής και οι διαθέσιμες θέσεις μοιράζονται ισόποσα. 

Η επιλογή των φοιτητών των τριών Ιδρυμάτων θα γίνεται στη βάση κοινών κριτηρίων όπως α) η ακαδημαϊκή επίδοση, β) ο αριθμός ECTS που έχει συσσωρεύσει ο αιτούμενος φοιτητής γ) το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας που πιστοποιείται από το αντίστοιχο δίπλωμα και δ) το έτος σπουδών. Τα επιπλέον κριτήρια τα οποία θα εξεταστούν ώστε να συνταχθεί η τελική λίστα επιλεγέντων φοιτητών τίθενται ανά Ίδρυμα και ανά Τμήμα ή Σχολή.

Ο συντονισμός, η διοικητική και οικονομική διαχείριση του Ομίλου, η καταχώρηση αδειών στην πλατφόρμα OLS, η ηλεκτρονική καταγραφή, έλεγχος και επικαιροποίηση δεδομένων, καθώς και  η καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους, πραγματοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση από 2 έως 24 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία στον 1ο κύκλο σπουδών και από 2 έως 12 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία στον 2ο και στον 3ο κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών.

 

Στη μακροχρόνια κινητικότητα παρέχεται επιχορήγηση για 2-3 μήνες.

Ομάδες Χωρών

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία,  Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο,

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)


           670

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)


          620

 

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

          570

 

 

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα.

 

Διεθνής εξερχόμενη κινητικότητα υποστηριζόμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131):

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη μελλοντοστραφών και άλλων συναφών δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας προς οποιαδήποτε μη συνδεδεμένη χώρα χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση που χορηγείται σε σχέδια κινητικότητας. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20 % της τελευταίας χορηγούμενης επιχορήγησης για εξερχόμενη κινητικότητα προς μη συνδεδεμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (Περιφέρειες 1-14). Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο. Προς το παρόν η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται μόνο στον Όμιλο Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)
Για την καλύτερη κάλυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψηφίων διδακτόρων και για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι προσφάτως απόφοιτοι («μεταδιδάκτορες») μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές ή περιόδους κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη ενός εικονικού στοιχείου στη φυσική κινητικότητα. Η επιλέξιμη διάρκεια της κινητικότητας είναι από 5-30 ημέρες για βραχυχρόνια κινητικότητα και από 2-12 μήνες για κινητικότητα μακροχρόνιας διάρκειας (προαιρετικά σε συνδυασμό με εικονική δραστηριότητα και για τους δύο τύπους κινητικοτήτων). Επιχορηγείται διάστημα 5 ημερών.

---
 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για φοιτητές 3ου κύκλου (υποψήφιοι διδάκτορες).

Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling). 


 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στη βραχυχρόνια κινητικότητα, η επιχορήγηση παρέχεται επιχορήγηση για 5 ημέρες.

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία

Ποσό Επιχορήγησης

Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες

΄Έως την 14η ημέρα

70 ευρώ την ημέρα

+100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

Από την 15η έως την 30η ημέρα

50 ευρώ την ημέρα

+150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Αποστάσεις ταξιδίου

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης

Μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

210 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

320 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

410 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

610 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χλμ:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

-

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

 

Καταβολή επιχορήγησης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες

Η επιχορήγηση  δίνεται σε 2 δόσεις. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει το 80% του συνολικού ποσού (Ά' δόση) πριν την αναχώρησή του, εφόσον έχει προσκομίσει σωστά συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει υποβάλλει το 1ο γλωσσικό τεστ. Το υπόλοιπο 20%, το λαμβάνει αφού ολοκληρώσει τη κινητικότητά του, γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των εγγράφων ολοκλήρωσης (Certificate of Attendance & Learning Agreement After the Mobility) και υποβάλλει την Τελική Έκθεση (EU Survey).

 

ΜΕΙΚΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό οποιασδήποτε διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μικτή κινητικότητα. Η μικτή κινητικότητα είναι συνδυασμός κινητικότητας με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα που διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Για παράδειγμα, η εικονική συνιστώσα μπορεί να φέρει κοντά μέσω διαδικτύου εκπαιδευόμενους από διάφορες χώρες και διάφορους κλάδους σπουδών για την παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων ή για ομαδική και ταυτόχρονη συνεργασία σε εργασίες που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών τους. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση για την εικονική συνιστώσα της κινητικότητας.

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Γίνονται δεκτά αιτήματα παράτασης με ή χωρίς επιχορήγηση εφόσον το αίτημα είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και υποβληθεί το αργότερο 1 μήνα πριν την αρχικά προγραμματισμένη λήξη της κινητικότητας.

 

ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1) Όταν ο μετακινούμενος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια κινητικότητας 2 μηνών και όταν δεν έχει επιτύχει μετά από αρνητική αναφορά του φορέα υποδοχής τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη Συμφωνία Μάθησης.

 

2) Όταν ο μετακινούμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης που έχει υπογράψει πριν την έναρξη της κινητικότητας του. (Erasmus+  for Higher Education  Students and Staff  Frequently Asked Questions (Question 37) Erasmus+ Guide  p. 266

 

Υποβολή αίτησης

H περίοδος αιτήσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα αναφέρεται στην εκάστοτε προκήρυξη που θα δημοσιεύεται και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ηλεκτρονικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες

 

Η περίοδος αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,  θα ανακοινώνεται στις σχετικές ιστοσελίδες των δύο Ιδρυμάτων σε ημερομηνίες κοντινές με τις παραπάνω.

MONO για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
Χρήσιμα έντυπα & Κριτήρια συμμετοχής 

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον Κανονισμό συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr και είναι υποχρεωτικό να ζητήσουν αποδεικτικό αποστολής και ανάγνωσης του απεσταλθέντος μηνύματός τους:

1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Βιογραφικό Σημείωμα Europass μέσα στο οποίο περιγράφονται συνοπτικά σε μία παράγραφο τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένα άλλο είδος βιογραφικού δεν θα γίνεται αποδεκτό.

3. Πιστοποιητικό της ξένης γλώσσας η οποία θα συνιστά τη γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας με τους συνεργάτες στον φορέα υποδοχής. Προσοχή! Δεν χρειάζεται ο φοιτητής να γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η γλώσσα εργασίας/επικοινωνίας μπορεί να είναι διαφορετική από την εθνική. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή της χρήσης της αγγλικής. 

4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, το οποίο ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Επιστολή Αποδοχής του φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί ο φοιτητής. Η Επιστολή Αποδοχής συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης. Οι φοιτητές προκειμένου να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης φορέα Πρακτικής Άσκησης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία Επιστολή Ενδιαφέροντος (Cover Letter) αυτούσια ή προσαρμοσμένη στα δικά τους δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες ανεύρεσης πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

 6. Οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν μία επιστολή με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που επιβλέπει τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή εφόσον έχει οριστεί.

Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ΑμεΑ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και εκτενέστερες πληροφορίες, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα Κινητικότητα ΑμεΑ.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των διαθέσιμων θέσεων, προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus+.

Η αξιολόγηση των Αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/φοιτητριών στο πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ με την ευθύνη των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Erasmus των Σχολών. Tα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μέσω του γραφείου Erasmus. 

 

 

ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου - Χρήσιμα έντυπα

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται κατόπιν προκήρυξης από τους φοιτητές του Παν/μίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ στο αρμόδιο γραφείο Erasmus του Ίδρυματός τους,

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus Πανεπιστημίου Κρήτης και από τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ στην αντίστοιχη επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

Εκτενείς πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των επιλεγέντων ασκούμενων φοιτητών καθώς επίσης και το έντυπο Erasmus Traineeship Checklist, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα:

Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά την Πρακτική Άσκηση

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012