Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της

 Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Χανιά, Παρασκευή 28-4-2017

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική  βαθμολογία από το ΚΕΦ και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

https://goo.gl/forms/kLTDLXaZyCZdGtUK2

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα τους σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουν e-mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δείτε κάτωθι).

Συνολικά θα διατεθούν 65 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΑΡΧΜΗΧ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Τρίτη 9 Μαΐου.

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ η ομάδα Β, βοηθά στην ταξινόμηση των φοιτητών, ώστε να επιλεχθούν οι 65 πρώτοι, εφόσον βεβαίως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη των προσφερόμενων θέσεων.

Τα αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ΑΡΧ.ΜΗΧ.  μπορείτε να τα δείτε εδώ...

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από το ΚΕΦ, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο αριθμός των ολοκληρωμένων "Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμών", ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο μπορεί να ζητηθεί από το ΚΕΦ κατ’ ιδίαν ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef<στο>isc.tuc.gr .

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει, ενώ ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά. Δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένο).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba<στο>yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Διαδικασία

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από τριμελή επιτροπή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (3 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από τη συνέλευση της σχολής, οπότε και θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την επιλογή των φορέων υποδοχής των φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την ταχύτερη προώθηση της διαδικασίας.

 

Για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή φορέων απασχόλησης, μπορείτε να δείτε εδώ...

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.

 

Κατεβάστε την 1η πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΑΡΧΜΗΧ 2017 σε pdf.

 

2η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της

 Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

 

Χανιά, Δευτέρα 10-7-2017

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά και μετά την αναδιανομή θέσεων μεταξύ των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπάρχουν ακόμα κάποιες κενές θέσεις πρακτικής άσκησης για το τρέχον έτος. Προσκαλούνται, λοιπόν, οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική  βαθμολογία από το ΚΕΦ και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

https://goo.gl/forms/kLTDLXaZyCZdGtUK2

Οι συμμετέχοντες ιδανικά, εφόσον επιλεγούν και γίνουν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, θα μπορούν να κάνουν πρακτική εντός τους διαστήματος που αρχίζει από 1/8/2017 και τελειώνει 31/10/2017, όποτε λήγει και το τρέχον πρόγραμμα. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα.

Κατά την εγγραφή τους στην παραπάνω φόρμα και την αποστολή της αναλυτικής τους βαθμολογίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουν e-mail, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δείτε κάτωθι).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Κυριακή 23 Ιουλίου.

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ η ομάδα Β, βοηθά στην ταξινόμηση των φοιτητών, ώστε να επιλεγούν αριθμός φοιτητών ίσος με τις διαθέσιμες θέσεις, εφόσον βεβαίως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη.

Τα αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ΑΡΧ.ΜΗΧ.  μπορείτε να τα δείτε εδώ...

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από το ΚΕΦ, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο αριθμός των ολοκληρωμένων "Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμών", ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο μπορεί να ζητηθεί από το ΚΕΦ κατ’ ιδίαν ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef<στο>isc.tuc.gr .

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει, ενώ ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά. Δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένο).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba<στο>yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Διαδικασία

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από τριμελή επιτροπή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (3 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από τη συνέλευση της σχολής, οπότε και θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την επιλογή των φορέων υποδοχής των φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την ταχύτερη προώθηση της διαδικασίας.

 

Για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή φορέων απασχόλησης, μπορείτε να δείτε εδώ...

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.

 

Κατεβάστε εδώ την 2η πρόσκληση για του φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής

 

 

 

3η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της

 Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 

Χανιά, Τρίτη 1-8-2017

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης & 2ης πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά και μετά την αναδιανομή θέσεων μεταξύ των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπάρχουν ακόμα κάποιες κενές θέσεις πρακτικής άσκησης για το τρέχον έτος. Προσκαλούνται, λοιπόν, οι φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική  βαθμολογία από το ΚΕΦ και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

https://goo.gl/forms/kLTDLXaZyCZdGtUK2

Οι συμμετέχοντες ιδανικά, εφόσον επιλεγούν και γίνουν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, θα μπορούν να κάνουν πρακτική εντός τους διαστήματος που αρχίζει από 1/9/2017 και τελειώνει 31/10/2017, όποτε λήγει και το τρέχον πρόγραμμα. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα.

Κατά την εγγραφή τους στην παραπάνω φόρμα και την αποστολή της αναλυτικής τους βαθμολογίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβουν e-mail, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δείτε κάτωθι).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Κυριακή 27 Αυγούστου.

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ η ομάδα Β, βοηθά στην ταξινόμηση των φοιτητών, ώστε να επιλεγούν αριθμός φοιτητών ίσος με τις διαθέσιμες θέσεις, εφόσον βεβαίως η ζήτηση είναι μεγαλύτερη.

Τα αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ΑΡΧ.ΜΗΧ.  μπορείτε να τα δείτε εδώ...

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από το ΚΕΦ, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο αριθμός των ολοκληρωμένων "Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμών", ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο μπορεί να ζητηθεί από το ΚΕΦ κατ’ ιδίαν ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef<στο>isc.tuc.gr .

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει, ενώ ενδέχεται μελλοντικά να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά. Δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένο).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba<στο>yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Διαδικασία

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από τριμελή επιτροπή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (3 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από τη συνέλευση της σχολής, οπότε και θα προκύψουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την επιλογή των φορέων υποδοχής των φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την ταχύτερη προώθηση της διαδικασίας.

 

Για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή φορέων απασχόλησης, μπορείτε να δείτε εδώ...

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.

 

Κατεβάστε εδώ την 3η πρόσκληση για του φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012