Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 32849/03-11-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 07-12-2023 18:52 07-12-2023 18:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους/Πτυχιούχους Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82963. 04-12-2023 10:58 04-12-2023 10:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 01-12-2023 13:49 01-12-2023 13:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82953. 24-11-2023 13:53 24-11-2023 13:53
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 31440/27-10-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 24-11-2023 08:09 24-11-2023 08:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 22-11-2023 12:43 22-11-2023 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82967. 20-11-2023 11:35 20-11-2023 11:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Πληροφορικής ή Μηχανικούς Υπολογιστών ΚΕ ΕΛΚΕ 82968. 20-11-2023 09:17 20-11-2023 09:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 27268/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 14-11-2023 14:40 14-11-2023 14:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25940/11-09-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82667. 14-11-2023 12:46 14-11-2023 12:46
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 14-11-2023 11:51 14-11-2023 11:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 10-11-2023 09:11 10-11-2023 09:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Μηχ. Παραγωγής και Δίοικησης ή ΠΕ στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ΚΕ ΕΛΚΕ 82913. 09-11-2023 14:59 09-11-2023 14:59
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γώσσας στο Πολυτεχνείο Κρήτης 06-11-2023 12:53 06-11-2023 12:53
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24670/01-09-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82813. 03-11-2023 12:36 03-11-2023 12:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δέκα (10) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 03-11-2023 10:57 03-11-2023 10:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δεκατρείς μήνες με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82687. 01-11-2023 09:34 01-11-2023 09:34
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26359/18-09-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82687. 31-10-2023 10:47 31-10-2023 10:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για δώδεκα μήνες με Πτυχ. Μηχανικό Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 30-10-2023 11:17 30-10-2023 11:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 27-10-2023 11:34 27-10-2023 11:34
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 27296/26-09-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη (4) συμβάσεων εργασίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 25-10-2023 14:37 25-10-2023 14:37
Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη), στην Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-10-2023 13:44 20-10-2023 13:44
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25378/6-9-2023 πρόσκλησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839 20-10-2023 13:08 20-10-2023 13:08
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή ΑΡΧΜΗΧ και ΗΜΜΥ) 06-10-2023 12:15 06-10-2023 12:15
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24359/03-11-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Νο 3 ΚΕ ΕΛΚΕ 82485. 28-09-2023 08:50 28-09-2023 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 26-09-2023 13:21 26-09-2023 13:21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 26-09-2023 11:39 26-09-2023 11:39
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23797/28-08-2023 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 22-09-2023 14:37 22-09-2023 14:37
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23948/30-08-2023 Πρόσκλησης. 22-09-2023 12:55 22-09-2023 12:55
Προκήρυξη μιας (1) θέσεως μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 20-09-2023 13:58 20-09-2023 13:58
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012