Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υλοποίηση «Φυτωρίου Ιδεών»

Η Δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Το “Φυτώριο Ιδεών Φοιτητών” θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/ ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να αναπτύξουν πρωτότυπα προϊόντων ή υπηρεσιών βασισμένα σε μία καινοτόμα ιδέα τους που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν το πρόπλασμα για νέα επιχείρηση, αξιοποιώντας έτσι τις γνώσεις που έχουν, την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων των Ιδρυμάτων και την συμβουλευτική υποστήριξη για το εγχείρημά τους.


Παράλληλα, οι φοιτητές επιμορφώνονται στην έναρξη νέων εγχειρημάτων, με τη συμμετοχή τους στους ανοικτούς κύκλους σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας και με τις γνώσεις που παρέχονται για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θα υποβοηθούνται στο να κάνουν εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό το καινοτόμο προϊόν που θα δημιουργήσουν.


Αναπτύσσονται 4 πρωτότυπα πιθανών προϊόντων ή υπηρεσιών από φοιτητές/τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τον πρώτο κύκλο και 4 πρωτότυπα κατά τον δεύτερο κύκλο. Σε κάθε ομάδα φοιτητών ή μεμονωμένο φοιτητή παρέχεται υποστήριξη για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων.
Στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης του πρωτοτύπου, ο φοιτητής/τρια και ο σύμβουλός του υποβάλλουν έκαστος έκθεση πεπραγμένων. Παράλληλα συμμετέχουν στον αντίστοιχο κύκλο σεμιναρίων.


Δ.4.1 Προετοιμασία των δύο κύκλων του Φυτωρίου ιδεών

Προετοιμασία του πρώτου κύκλου του Φυτωρίου Ιδεών. Συγκεκριμένα γίνεται:
1. Καθορισμός όλων των επιμέρους ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Δράσης 4.
2. Δημιουργία των εντύπων αιτήσεων υποβολής συμμετοχής καθώς και των εντύπων αξιολόγησης της δράσης και αξιοποίησης των προϊόντων.
3. Συγκροτείται η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων.
4. Γίνεται η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων καταλήγοντας στην επιλογή των 4 καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών για την προετοιμασία του πρώτου κύκλου. Υπογράφονται συμβάσεις συνεργασίας με τον επιμερισμό των πνευματικών δικαιωμάτων.
Προετοιμασία του δεύτερου κύκλου του Φυτωρίου Ιδεών: Υλοποιούνται οι ενέργειες 4 και 5 που περιγράφονται παραπάνω.

 

Δ.4.2 Υλοποίηση 1ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών
Η δράση αυτή αφορά την υλοποίηση των 4 πρωτοτύπων που έχουν περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση. Οι φοιτητές θα προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Εάν, για παράδειγμα, η επιχειρηματική τους ιδέα αφορά στη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, τότε οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν σε διαδικασίες προμήθειας των απαραίτητων υλικών ώστε να το υλοποιήσουν.


Στο τέλος θα δοθούν προς συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δράσης από τους φοιτητές. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για ανατροφοδότηση και βελτίωση μελλοντικών ενεργειών που αφορούν στην αμέσως επόμενη δράση Δ.4.3.


Δ.4.3 Υλοποίηση 2ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών

Ο 2ος κύκλος του Φυτωρίου Ιδεών περιλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες με αυτές της δράσης Δ.4.2. Με βάση την αξιολόγηση της δράσης Δ.4.2 που θα έχει ήδη διεκπεραιωθεί, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη εφαρμογή της δράσης.


Δ.4.4 Αποτίμηση Υλοποίησης και έκδοση Βιβλίου

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών κύκλων του Φυτωρίου Ιδεών, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της δράσης, για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και για την παρουσίαση των πρωτοτύπων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα πρωτότυπα, αλλά και στην Εκθεση Αποτίμησης της υλοποίησης της δράσης.

 

Δ.4.5 Υλοποίηση 3ου κύκλου Φυτωρίου Ιδεών

 Η Δράση θα είναι ανάλογη των προηγούμενων κύκλων και προστέθηκε μετά την απόφαση επέκτασης του έργου.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012