Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Υλοποίηση Μαθήματος Επιχειρηματικότητας και Σεμιναρίων»


Δ.3.1 Υλοποίηση 1ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για μάθημα επιλογής το οποίο εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο. Το μάθημα έχει τίτλο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία και περιλαμβάνει:


• Την διεξαγωγή διαλέξεων με βάση ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στη Δράση 2. Οι ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι:
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ, Νομοθεσία ΜΜΕ, Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες, Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων, Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Διαχείριση Έργων και Πόρων, Μοντέλα Ανάπτυξης ΜΜΕ, Λογιστική και Κοστολόγηση των Μ.Μ.Ε., Χρηματοδότηση Μ.Μ.Ε., Βιωσιμότητα ΜΜΕ, Ηγεσία, Καινοτομία και ΜΜΕ, Καινοτόμες Ιδέες, Δημιουργικότητα, Ανταγωνισμός, Τμηματοποίηση Αγορών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Προώθηση Πωλήσεων, Αξιολόγηση ΜΜΕ, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικής, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες για να δώσουν διαλέξεις σε ειδικά θέματα αλλά και να θέσουν αντιπροσωπευτικά προβλήματα από το χώρο των ΜΜΕ και της Καινοτομίας.


• Τη διενέργεια 10 εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων με ειδικό περιεχόμενο που θα καλύπτουν τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Οργάνωση-Διοίκηση, Δημιουργία νέων επιχειρήσεων, Νομοθεσία ΜΜΕ
2. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων-Business Plans
3. Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Κοστολόγηση
4. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, Μέτρηση της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
5. Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Εκτίμηση δείκτη καινοτομίας
6. Ανταγωνιστικότητα, Δείκτης Ανταγωνιστικότητας, Αξιολόγηση επενδύσεων
7. Μάρκετινγκ νέων προϊόντων, Στρατηγικές Μάρκετινγκ, Ανάλυση αγοράς
8. Έρευνες αγοράς, Ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή – Ικανοποίηση Καταναλωτή, Τμηματοποίηση Αγορών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Προώθηση, Προβολή.
9. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
10. Αξιολόγηση Στρατηγικής -Balanced Scorecards


• Μελέτες περιπτώσεων (case studies): Οι φοιτητές θα συγκροτηθούν σε ομάδες ή ατομικά, καλώντας να απαντήσουν σε θέματα/περιπτώσεις πραγματικών γεγονότων ή αντίστοιχων παραδειγμάτων προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

Στα πλαίσια των πραγματοποιήσεων των case studies θα προσκληθούν ειδικά στελέχη παραγωγικών φορέων για να θέσουν αντιπροσωπευτικά από το χώρο των ΜΜΕ και της Καινοτομίας. Τα στελέχη αυτά θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σεπροβλήματα συνεργασία με τους διδάσκοντες.

• Η Συμβουλευτική καθοδήγηση (Mentoring): Το δίκτυο των καθοδηγητών που αναπτύσσεται στη Δράση 5, είναι διαθέσιμο προς όλους τους φοιτητές του μαθήματος. Στα πλαίσια της καθοδήγησης θα υπάρχει μια σχέση συνεργασίας ενός φοιτητή ή μιας ομάδας φοιτητών, με μια ομάδα καθηγητών ή και στελεχών ενός παραγωγικού φορέα με στόχο την μετάδοση γνώσεων και εμπειριών σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα σε όλους του φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις της ΜΚΕ, επομένως και σε αυτούς που παρακολουθούν το μάθημα επιχειρηματικότητας.


• Στα μαθήματα επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται επισκέψεις των φοιτητών σε επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τεχνολογικά Πάρκα για την απόκτηση εμπειριών και προσωπική επαφή με ερευνητές και ειδικούς σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος με το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι επισκέψεις θα είναι κοινές για όλες τις ειδικότητες των φοιτητών. Οι Επιχειρησιακοί οργανισμοί και φορείς θα επιλεχθούν με βάση τον τομέα στον οποίο ειδικεύονται και κατά πόσο αυτός είναι συσχετισμένος με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών.


• Απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές αποτελεί η ιστοσελίδα της ΜΚΕ και η δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ. Μέσω αυτών οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε δικό τους λογαριασμό (ενδεικτικά θα είναι όπως το e-class, www.eclass.tuc.gr) όπου θα μπορούν να διαχειρίζονται εκπαιδευτικά θέματα που τους αφορούν. Επίσης θα γίνεται η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, των παρουσιάσεων power point, των μελετών περιπτώσεων (case studies), η πρόσβαση στης εικονικές πλατφόρμες, οι ανακοινώσεις/ενημερώσεις που αφορούν τους φοιτητές, ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τη νεανική επιχειρηματικότητα κτλ.


• Σημαντικό κρίνεται σε κάθε δραστηριότητα της ΜΚΕ να υπάρχει αξιολόγηση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, θα δοθούν στου φοιτητές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με την αξιολόγηση τόσο των διδασκόντων όσο και της μεθοδολογίας υλοποίησης του μαθήματος.

Αντίστοιχα ερωτηματολόγια θα δοθούν και στους διδάσκοντες και στους προσκεκλημένους ομιλητές  και στελέχη παραγωγικών φορέων/επιχειρήσεων. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης γίνεται στη Δράση 7.


Δ.3.2 Υλοποίηση 2ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας:
Η δομή και οι ενέργειες της δράσης αυτής, είναι ίδιες με αυτές της δράσης Δ.3.1 (μάθημα επιχειρηματικότητας 1ου κύκλου). Γίνονται όμως οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες και θα βασίζονται στα αποτέλεσμα της αξιολόγησης που θα έχει διενεργηθεί στην προηγούμενη δράση και θα έχουν διατυπωθεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης.

Επιπλέον στην δράση αυτή θα είναι διαθέσιμες και οι εικονικές πλατφόρμες:


• Πρακτική άσκηση των φοιτητών με τη χρήση των Εικονικών Πλατφορμών: Στα πλαίσια του μαθήματος και προκειμένου να υποστηριχθεί η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών (πχ. εκπόνηση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων, οδηγός καλών πρακτικών, κα), οι φοιτητές εξασκούνται σε συγκεκριμένα θέματα με την χρήση εξειδικευμένων εικονικών Πλατφορμών λογισμικού (βλ. Δράση 2).

 

Δ.3.3 Υλοποίηση 3ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότηταςΗ δομή και οι ενέργειες της δράσης αυτής, είναι ίδιες με αυτές της δράσης Δ.3.2. Γίνονται όμως οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα κριθούν αναγκαίες και θα βασίζονται στα αποτέλεσμα της αξιολόγησης που θα έχει διενεργηθεί στην προηγούμενη δράση και θα έχουν διατυπωθεί στο ετήσιο σχέδιο δράσης.

 

Δ.3.4 Ανοικτά Σεμινάρια 1ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»

Τα ανοιχτά σεμινάρια απευθύνονται στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης (φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και πρόσφατοι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης), ενώ θα διερευνηθεί το «άνοιγμα» και στην κοινωνία των Χανίων, καθώς πρότερες δράσεις (Φυτώριο Ιδεών) είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην υλοποίηση αντίστοιχων σεμιναρίων.


Τα Σεμινάρια διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με τη γνωριμία και την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας. Εστιάζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα και τομείς επιχειρηματικότητας, όπως η χρηματοδότηση νέων παραγωγικών μονάδων,
τα βήματα για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, οι προοπτικές βιωσιμότητας των νέων παραγωγικών μονάδων, οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους, νομικά θέματα έναρξης νέων εγχειρημάτων, καινοτόμες προσεγγίσεις σε χρηματοδότηση, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κλπ. Στα σεμινάρια αυτά θα υπάρχει συμμετοχή ειδικών ομιλητών ανά ενότητα και εμπειρογνωμόνων. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα υπάρχει άμεση συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ, για τον προσδιορισμό της θεματολογίας του κάθε σεμιναρίου, για την ανεύρεση των κατάλληλων ομιλητών καθώς και για την διαφήμιση/προώθηση των σεμιναρίων.


Συγκεκριμένα το Σεμινάριο πρώτου κύκλου θα διαρκέσει 24 ώρες συνολικά στα πλαίσια του οποίου αναλύονται 4 ενότητες σχετικές με επιχειρηματικά ζητήματα. Η οριστικοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα γίνει σε συνεργασία με τους ομιλητές. Συγκεκριμένα:


• Θα υπάρχουν 4 ομιλητές - ένας ανά ενότητα - ειδικά εξειδικευμένοι στο αντικείμενο το οποίο θα αναλύσουν.


• Θα υπάρχουν 4 στελέχη παραγωγικών φορέων, οι οποίοι θα αναλύσουν διάφορες μελέτες περιπτώσεων (case studies) ανά ενότητα. Οι μελέτες περιπτώσεων θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν διάφορους τομείς δραστηριότητας με έμφαση στους νέους επιχειρηματίες.


• Θα παρέχεται καθοδήγηση (Mentoring, Δράση 5) σε όλους τους συμμετέχοντες.


• Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν προς συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δράσης, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους ομιλητές. Η αξιολόγηση της δράσης θεωρείται σημαντική και χρησιμοποιείται για ανατροφοδότηση και βελτίωση μελλοντικών ενεργειών που αφορούν την αμέσως επόμενη δράση Δ.3.5.

 

Δ.3.5 Ανοικτά Σεμινάρια 2ου κύκλου με τίτλο «Σεμινάρια Έναρξης Νέων Εγχειρημάτων»

Τα ανοιχτά σεμινάρια 2ου κύκλου περικλείουν τις ίδιες ενέργειες με αυτές της δράσης Δ.3.4 (ανοικτά σεμινάρια 1ου κύκλου), αποτελώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης. Με βάση την αξιολόγηση της δράσης Δ.3.4 που θα έχει ήδη διεκπεραιωθεί, γίνονται όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις που θα οδηγήσουν στην ομαλότερη διεξαγωγή της δράσης.

 

 Δ.3.6 Υλοποίηση 4ου κύκλου του μαθήματος επιχειρηματικότητας.

 Κατ' αναλογία των προηγούμενων Κύκλων, η δράση εντάχθηκε στο έργο μετά την επέκταση της Πράξης έως τον Νοέμβριο του 2014

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012