Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

"Διαχείριση Πράξης"

Δ.1.1 Συντονισμός ενεργειών και παρακολούθηση δράσεων


Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό των επιμέρους δράσεων και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωσή της. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Προσδιορισμός περιεχομένων και δράσεων της ΜΚΕ - Ανάλυση του συνολικού σχεδίου δράσης και επικαιροποίηση/βελτίωσή του
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος της πράξης
  • Δημιουργία εντύπων για την περιγραφή των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της ΜΚΕ
  • Δημιουργία κειμένου σε μορφή Power Point για την προώθηση της ΜΚΕ, συμμετοχή σε συναντήσεις/συνέδρια με παρουσίαση του κειμένου, συνεχής ενημέρωσή του και προώθησή του σε εφημερίδες, τοπικά δίκτυα κτλ.
  • Δημιουργία Λογότυπου της πράξης
  • Ανάπτυξη κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων (σε excel) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού της πράξης και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή της
  •  Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων κατάστασης του προϋπολογισμού


Δ.1.2 Ανάπτυξη και διατύπωση ετήσιων σχεδίων δράσης


Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα γίνεται πλήρης ανάπτυξη και διατύπωση των ενεργειών που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα ετήσια σχέδια δράσης θα παραδίδονται στη ΔΑΣΤΑ και θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις εσωτερικές αξιολογήσεις οδηγώντας έτσι την όλη διαδικασία στη λήψη απαραίτητων δράσεων βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνουν:

  • Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, που θα αναλύεται με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και το προβλεπόμενο κόστος.
  • Επίσης θα περιλαμβάνει τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύει την περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, το κόστος τους, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και την τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012